EPN

TAB2200 Profesjonalitet - Arbeidsmiljø og kvalitetssikring Emneplan

Engelsk emnenavn
Professionality – Working Environment and Quality Assurance
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk 

Emnet omhandler temaer som danner grunnlag for forsvarlig næringsdrift innen tannteknisk virksomhet. Internkontroll handler om å arbeide systematisk for at en virksomhet skal opptre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. De mest sentrale forskrifter og lover i dette emnet er EU-direktiv 93/42 forskrift om medisinsk utstyr, og arbeidsmiljøloven. Kvalitetssikring handler om tiltak, rutiner og systemer for å sikre at produkter og tjenester oppfyller bedriftsinterne og faglige krav til kvalitet. Emnet inneholder også læringsutbytter innen innovasjon. Innovasjon er å skape eller gjøre noe nytt som bidrar til en bedre løsning, og kan romme alt fra produktutvikling til innføring av en ny tjeneste, prosess eller organisasjonsform. Innovasjon er ofte forskningsbasert, men kan også være basert på kjent viten, kombinert på en ny måte eller brukt i en ny sammenheng. En forbedret tjeneste eller verdiskapning er implisitt i innovasjonsbegrepet.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for lovverk som gjelder for tannteknisk drift, omfang, formål, ansvar og plikter, regulert av EU-direktivets forskrift om medisinsk utstyr
 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser relatert til dentale materialer, fremstillingsutstyr og -prosesser under produksjon av protetiske arbeider, og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom kvalitetssikring, dokumentasjon, sporbarhet, HMS og internkontroll tilknyttet tannteknisk virksomhet
 • kan gjøre rede for arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, krav til HMS arbeid og krav til arbeidsmiljø regulert gjennom arbeidsmiljøloven
 • kjenner til betydningen av begrepet innovasjon og faktorer som kan påvirke og utløse utvikling og innovasjon innen tannhelse 
 • kjenner til gjeldende lover og regelverk for egen yrkesgruppe, og forsvarlig oppgave- og ansvarsfordeling innen tannhelseteamet
 • kjenner til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til betydningen av et bærekraftig miljø

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre sikker forvaltning av pasientinformasjon og journalføring
 • utarbeide rutiner for HMS arbeid og planlegge tiltak for å begrense helsefare på tanntekniske laboratorier
 • utarbeide rutiner for innkjøp, produksjon, klage/reklamasjon og avfallsproblematikk i forhold til lovverk og faglige krav
 • diskutere innovasjonsbehov og utfordringer i et tannhelseperspektiv med tanke på bærekraft og miljøhensyn

Generell kompetanse

Studenten kan

 • beherske relevante tanntekniske prosedyrer og laboratorieutstyr på en forsvarlig måte som ivaretar sikkerhet og produksjonspresisjon
 • vurdere om eget arbeid tilfredsstiller myndighetenes bestemmelser for framstilling av individuelt tilpasset medisinsk utstyr
 • reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter innen tannhelsefaglig praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids og undervisningsformene i emnet omfatter forelesninger og seminarer med veiledning. Undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitale og/eller analoge ressurser vil bli gjort tilgjengelig for studentene på forhånd og tiden på universitetet vil bli brukt til oppgaveløsning og gruppearbeid under veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer og organisert gruppearbeid.

Vurdering og eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe på 2-3 studenter, basert på et case. Enten en skriftlig oppgave på 1500 ord (+/- 10 prosent) eller en lydfil/video/podcast på inntil 15 minutter, etter nærmere gitte kriterier.

Ny og utsatt eksamen: Ved ikke bestått på ordinær eksamen, kan besvarelsen bearbeides én gang til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern sensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven. To interne sensorer vurderer alle besvarelsene.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med TANN2200 Næringsdrift.