EPN

TAB2100 Oral protetikk 2 - tanntekniske prosesser Emneplan

Engelsk emnenavn
Prosthodontics 2 – Manufacturing Procedures
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk 

Emnet viderefører grunnleggende tannteknologiske løsningsalternativer og produksjonsteknikker som er egnet for å gjenskape den enkelte pasients bittfunksjon. Det fokuseres på sammenhengen mellom kliniske aspekter og oralanatomisk riktig design i henhold til faglige vurderingskriterier, samt estetiske muligheter og begrensninger. Emnet inkluderer også alternativ produksjonsteknologi, forsvarlig valg og bruk av dentale materialer, samt hensynet til pasienters tilfredshet.

Emnet danner utgangspunkt for studentens videre valg av fordypning knyttet til fremstillingsprinsipper for enten fast protetikk (fordypning A), eller avtakbar protetikk (fordypning B). Fordeling av studiepoeng: Teori 8 og ferdighetstrening 12.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan forklare bruk av separat indre konus og prepareringens betydning for valg av løsningsdesign og produksjonsteknikk relatert til krone- og broprotetikk
 • kan gjøre rede for laboratorieteknisk arbeidsgang, materialvalg og konstruksjonsprinsipper knyttet til grunnleggende krone- og broprotetikk
 • kan forklare bittfunksjon og statiske, dynamiske og artikulatoriske regler for tannoppstilling av helsett i normalbitt
 • kan forklare sammenhengen mellom tannerstatningens farge, form og funksjon, og pasientens aksept av produktet
 • kan gjøre rede for hva som kjennetegner vitenskapelig tannteknisk kunnskap
 • kjenner til forskningsetiske grunnprinsipper og behovet for etterrettelighet tilknyttet vitenskapelig metodebruk
 • kan forklare muligheter og begrensninger ved CAD/CAM knyttet til valg av materialer og produksjonsmetodikk for digital fremstilling av fullkroner
 • kan gjengi kliniske indikasjoner, kontraindikasjoner og ordinær arbeidsgang for fremstilling av single implantatkonstruksjoner

Ferdigheter 

Studenten kan

 • selvstendig fremstille tilfredsstillende arbeidsmodeller og antagonistmodeller i gips, samt montere disse korrekt i artikulator
 • fremstille fullkroner og små broer ved hjelp av konvensjonelle og/eller digitale produksjonsteknikker med riktig morfologi, passform, materialdimensjoner og bittfunksjon
 • utføre maling og innfarging av presintrede materialer for å gjenskape ønsket tannfarge
 • glanse single fullkroner og små broer med korrekt overflatestruktur og effekter i henhold til resttannsett/ordreseddel
 • stille opp helsett i normalbitt med balansert artikulasjon i henhold til Gysis grunnprinsipper
 • utforme protesebasis med riktig anatomisk utstrekning og passform, og naturtro utforming av bukkale støtteflater
 • utvise riktig bruk av materialer, maskiner og produksjonsutstyr i et helse-, miljø- og sikkerhetsperspektiv
 • under veiledning planlegge design og arbeidsgang for en enkel single implantatkonstruksjon
 • planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid med utgangspunkt i en problemstilling og vitenskapelig metodebruk etter gjeldende regler for oppgaveskriving

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • muntlig og skriftlig presentere og reflektere over kvaliteten på eget arbeid
 • foreta systematisk kildesøk og referere riktig ved henvisning til fagstoff og forskning i teoretiske oppgaver

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, demonstrasjonsforelesninger, selvstudier, seminarer, prosjektarbeid i gruppe og ferdighetstrening under veiledning på skolens laboratorier. Under ferdighetstreningene øver studentene på å bli selvstendig i utførelsen av de aktuelle arbeidsprosessene. Emnet avsluttes med gitte tidsavgrensede praktiske oppgaver. Studenten får gjennom emnet individuell veiledning i forhold til praktisk studieprogresjon, og gruppeveiledning tilknyttet eksamensprosjektet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger på laboratoriet
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og obligatorisk veiledning
 • individuelt fremstilt forarbeid til praktisk del av eksamen (prøveplater m/voksvoll til helsett, og CAD av fullkrone) må være innlevert innen en gitt frist.

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1) Skriftlig prosjektoppgave i gruppe på 2-3 studenter, 6000 ord (+/- 10 prosent)

Del 2) To individuelle praktiske oppgaver etter gitte kriterier (tilsvarer 6 laboratoriedager)

Del 3) Individuell muntlig eksamen, inntil 20 minutter.

Del 1 og del 2 må være vurdert til A-E før studenten kan framstille seg til muntlig eksamen. Det gis individuell karakter etter muntlig eksamen. 

Vekting: Det gis en samlet karakter basert på følgende vekting: Del 1, del 2 og del 3 vektes likt. Alle tre deler må være bestått for å bestå emnet.

Det kan fremsettes klage over karaktersettingen på den skriftlige og den praktiske delen av eksamen.

Ved ny og utsatt eksamen: Dersom prosjektoppgaven (del 1) og/eller det praktiske arbeidet (del 2) vurderes til F, har studenten(e) rett til å levere inn omarbeidet versjon én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1) Hver besvarelse vurderes av en intern og en ekstern sensor

Del 2) Det benyttes to sensorer ved vurdering av praktiske arbeider

Del 3) Det benyttes to sensorer ved muntlig eksamen

Emneoverlapp

20 studiepoeng overlapp med TANN2100 protetikk 2.