EPN

TAB2000 Dental materialvitenskap 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Dental Material Science 3
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk 

Hvilken risiko utgjør dentale materialer overfor pasient, tannhelsepersonell og miljø? Dette er sentrale temaer som vil bli redegjort for i emnet. Dentale restaureringsmaterialer er klassifisert som biomaterialer da de er ment å fungere i menneskekroppen. Dentale materialers biokompatibilitet beskriver evnen et materiale har til å opptre med en hensiktsmessig biologisk respons. Utlekkstoffer fra restaureringsmaterialer utgjør en potensiell risiko for biologiske system og miljø.

Tannhelsepersonell er spesielt utsatt for yrkeseksponering fra dentale materialer. Kunnskap om yrkeseksponering, helsevern og miljømessige hensyn er essensielt for å ivareta gode rutiner og opprettholde god arbeidshelse både for tannteknikeren og andre. Gjeldende lover og regulatoriske aspekter for dentale biomaterialer blir også belyst.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten kan

 • forklare relevante begreper innen biokompatibilitet og dentale biomaterialer
 • forklare hovedårsaker til toksikologiske reaksjoner, allergiske reaksjoner og generelle bivirkninger som dentale materialer kan utløse hos pasient og tannhelsepersonell
 • beskrive dentale biomaterialers risiko for biologiske reaksjoner i form av allergiutvikling, toksisitet og bivirkninger
 • beskrive biokjemiske prosesser i kroppen som kan forklare uønskede biologiske reaksjoner forårsaket av dentale materialer
 • gjøre rede for tiltak for å redusere risiko for negative biologiske reaksjoner hos pasient ved produksjon av oralprotetiske løsninger
 • gjøre rede for utlekkstoffer og degraderingskomponenter fra dentale biomaterialer som kan føre til uønskede biologiske reaksjoner
 • gjøre rede for betydningen feil materialbehandling og feil materialsammensetning kan ha å si for biokompatibiliteten.
 • beskrive risiko for mulige helseplager ved kortvarig og langvarig yrkeseksponering for dentale materialer
 • forklare de mest vanlige eksponeringsveiene og hvordan man best mulig kan beskytte seg mot eksponering
 • gjøre rede for nasjonale og internasjonale regulatoriske krav og standarder som gjelder for dentale biomaterialer
 • gjøre rede for miljømessige hensyn knyttet til utvinning og avfallshåndtering av stoffer som inngår i dentale materialer

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • kritisk begrunne valg av materialer med forankring i forskning og materialvitenskapelige prinsipper
 • reflektere over miljømessige aspekter knyttet til utvinning og avfallshåndtering av stoffer som inngår i dentale materialer
 • utføre korrekt bruk, oppbevaring og avfallshåndtering av aktuelle tanntekniske materialer, kjemikalier og utstyr med tanke på helse, miljø og sikkerhet (HMS) på laboratoriet

Arbeids- og undervisningsformer

Det veksles mellom forelesninger, selvstudier, laboratorieøvelser og seminarer kombinert med teoretiske oppgaver både i grupper og individuelt. Laboratorieøvelsene kan foregå som materialtesting.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger og laboratorieøvelser
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og obligatorisk veiledning

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 20 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Muntlig eksamen vurderes av to interne sensorer.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med TANN2000 Materialers interaksjon med oralt vev.