EPN

TAB1500 Dental materialvitenskap 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Dental Material Science 2
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dentale legeringer og keramer er mye anvendt som restaureringsmateriale enten hver for seg eller i kombinasjon som metall-keramisk løsning. Kunnskap om de fysikalske og kjemiske egenskapene til begge materialgruppene er av stor betydning ved materialvalg, design og produksjon av dentale restaureringer til ulike pasienttilfeller. Hvordan materialene skal behandles for å oppnå optimal kjemisk og mikromekanisk binding mellom ulike keramer og metall-keramiske løsninger står sentralt.

Utstyr og materialer for digital design og produksjon av oralprotetiske løsninger tilhører dagens og fremtidens arbeidsflyt på tanntekniske laboratorier. For å sikre materialteknisk kvalitet i produksjonen trengs grunnleggende kunnskap om teknologien bak digitale produksjonsteknikker, som videre gir innsikt i muligheter og begrensninger ved materialer, utstyr og produksjon. Betydningen av kalibrering, oppdatering og vedlikehold av utstyr er således viktig å kjenne til.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap 

Studenten kan

 • forklare kjemiske og fysikalske egenskaper for metaller, legeringer og keramer
 • forklare indikasjoner for bruk av dentale legeringer, keramer og metallkeramiske konstruksjoner
 • forklare ulike typer brudd, bruddmekanismer og årsaker til brudd for metallegeringer, keramer og metallkeramiske konstruksjoner
 • beskrive mikro- og makrostruktur for metaller, legeringer og keramer
 • gjøre rede for sammensetning og behandling for materialgruppene dentale legeringer og keramer
 • gjøre rede for korrosjon, korrosjonstyper og andre faktorer som påvirker degradering av dentale legeringer i et oralt miljø
 • gjøre rede for kjemisk- og mikromekanisk binding mellom dentalt porselen og relevante legeringstyper
 • beskrive ulike mekaniske egenskaper på bakgrunn av et spennings-tøyningsdiagram
 • beskrive aktuelle testmetoder for evaluering av legeringers- og keramers mekaniske egenskaperkjenner til relevante internasjonale standarder for testing av dentale legeringer og keramer
 • beskrive digitale teknikker for avlesning/skanning, design og produksjon av oralprotetiske løsninger
 • gjøre rede for aktuelle materialer som benyttes i digital fremstilling av oralprotetiske løsninger

Ferdigheter 

Studenten kan

 • selvstendig utarbeide en vitenskapelig rapport på bakgrunn av observasjon og resultater fra egen materialtest
 • under veiledning utføre kalibrering og grunnleggende vedlikehold av utdanningens skannere/avlesere og digitale produksjonsenheter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, selvstudier, laboratorieøvelser og seminarer, kombinert med teoretiske oppgaver både i grupper og individuelt. Laboratorieøvelsene kan foregå som materialtesting.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger og laboratorieøvelser
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstreninger, seminarer og obligatorisk veiledning

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, inntil 3 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor deltar i utarbeidelse og kvalitetssikring av eksamensoppgaven. To interne sensorer vurderer alle besvarelsene.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med TANN1200 Dentale materialer.