EPN

TAB1400 Oral helse - bittfysiologi og patologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Oral Health – Occlusion and Pathology
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bittfysiologi er læren om den funksjonelle anatomien og fysiologien til tyggemusklene, bittet og kjeveleddene (tyggeapparatet). Emnet fokuserer på okklusjons- og artikulasjonsteori og betydningen av å opprettholde eller gjenopprette riktig bitt og bitthøyde. Generell bittfysiologi og patologi i munnhulen er en vesentlig del av emnet. En viktig del er også forståelse for diagnostikk og behandling av funksjonsrelaterte lidelser i tyggeapparatet ved hjelp av tanntekniske produkter.

Studenten vil opparbeide kunnskap og ferdigheter i design av enkle stabiliseringsskinner ved hjelp av digitale eller konvensjonelle framstillingsprosesser, samt kunnskap om blekeskinner og mulige konsekvenser ved bruk av disse. Grunnleggende prosedyrer innen avtrykkstagning, hygiene og journalføring inngår i emnet.

Fordeling av studiepoeng: Teori 4 og ferdighetstrening 1.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare faktorer som bidrar til patologi i munnhulen
 • kan beskrive mekanismer og følgeskader for sykdommene karies, gingivitt og periodontitt
 • kan beskrive munnhulens ortofunksjon ved tanntap
 • gjøre rede for relevante prosedyrer for hygiene og avtrykkstakning av en pasient
 • kjenner til bittskinner som beskyttelse/behandlingsmulighet ved funksjonsrelaterte sykdommer
 • kjenner til bruksområder og mulige konsekvenser ved bruk av blekeskinner

Ferdigheter

Studenten kan

 • framstille en fleksibel skinne
 • under veiledning ta enkle avtrykk av pasient delegert fra tannlege
 • utføre lovpålagt journalføring og sikker fillagring

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over ulike syn på tannhelse i forhold til ulike aldersgrupper og kultur
 • delta i tverrfaglig meningsutveksling relatert til valg av skinneterapi i et gitt kasus

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, selvstudier, demonstrasjonsforelesninger, seminarer og ferdighetstreninger, kombinert med teoretiske oppgaver individuelt eller i grupper. Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning hvor ulike digitale læringsressurser blir gjort tilgjengelig for studentene på forhånd. Ferdighetstrening på skolens laboratorier gir studentene mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter for fremstilling av enkel fleksibel skinne.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse i demonstrasjonsforelesninger på laboratoriet
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstreninger, seminarer og timeplanfestet gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over to dager. Enten skriftlig oppgave på 1000 ord (+/- 10 posent), eller en film/video, podcast, inntil 10 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor vurderer alle besvarelsene

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med TANN1100 Tannmorfologi og biologi