EPN

TAB1300 Oral protetikk 1 - grunnleggende tannteknikk og design Emneplan

Engelsk emnenavn
Prosthodontics 1 – Basic Dental Technology and Design
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
20 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter grunnleggende konstruksjonsprinsipper og formgivning innen avtakbar og fast protetikk. Teori om preparasjonslære og modellanalyse inngår som nødvendig kunnskap for å oppnå et optimalt resultat. Kunnskap om oral anatomi, bittfysiologi, design og materialvalg er viktige faktorer ved planlegging og fremstilling av grunnleggende protetikk. Sammenhengen mellom form og funksjon, og pasientens tilvenning til og aksept av protesen vektlegges. Design fokuserer på det formmessige, samt på illusjonsprinsipper knyttet til bruk av farger som virkemiddel for å illudere forstørrelse eller reduksjon av form. For å kunne gjenskape en tannerstatnings særegne form vektlegges prinsipper for oppfattelse av ulike fargeeffekter og formuttrykk.

Fordeling av studiepoeng: Teori 7 og ferdighetstrening 13.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive betydningen av en korrekt modellanalyse for planlegging av en avtakbar protese.
 • kan beskrive hvordan en avtakbar protese bør utformes i forhold til psykologiske, funksjonelle, estetiske og fonetiske krav
 • kan forklare begrepene modellfremstilling, modellering, pressing, polymerisering og renovering
 • har kjennskap til den støpte partielle protesens komponenter, inkludert aktive og passive retensjonselementer
 • kan beskrive design av kroner som hjelpemiddel til å opprettholde eller gjenskape pasientens bittfunksjon
 • har kjennskap til grunnleggende preparasjonsdesign, materialer og teknikk for planlegging og framstilling av single kroner
 • kjenner til bruksområder for single implantater og valg av implantatets tilhørende komponenter med hensikt å tilrettelegge for et funksjonelt design
 • kan forklare hvordan form, farge og tekstur benyttes som virkemiddel for å ivareta nødvendig funksjon og estetikk i fremstilling av tannerstatninger
 • kjenner til metoder for manipulering av fargekontraster og tredimensjonal form
 • kjenner til prinsipper for ansiktsanalyse og prosedyrer for gjennomføring av fargeuttak

Ferdigheter

Studenten kan

 • fremstille funksjonelle gipsmodeller til fast og avtakbar protetikk med akseptabel kvalitet
 • framstille gipsmodell med replika for implantat arbeidsmodeller
 • fremvise riktig behandling av materialene voks, gips, metylmetakrylat og keramer
 • stille opp tenner på helproteser mot antagonist med stabil okklusjon 
 • polymerisere, pusse og polere helproteser etter gitte kriterier
 • designe og fremstille single helkeramiske fullanatomiske kroner med god morfologi
 • under veiledning benytte parallellometer til modellanalyse og surveying ved konstruksjon av partiell protetikk
 • anvende farge- og formlære til å skape harmoni i et redusert tannsett
 • under veiledning utføre fargeuttak og ansiktsanalyse av pasienter
 • grunnleggende digital design (CAD) av single kroner
 • kan bruke utstyr og maskiner riktig, og gjennomføre vedlikehold av disse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over kvaliteten på eget arbeid
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og tennenes psykososiale betydning, både tilknyttet enkeltpersoner og grupper i samfunnet relatert til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • har innsikt i sammenhengen mellom farge- og formgivning og visuell oppfattelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter forelesninger, demonstrasjonsforelesninger, selvstudier, seminarer og ferdighetstreninger. Digitale læringsressurser benyttes i emnet i form av videoforelesninger og øvingsoppgaver. På seminarene arbeider studentene individuelt eller i grupper. Ferdighetstreningen på skolens laboratorier gir studentene mulighet til å tilegne seg nødvendige og grunnleggende ferdigheter for fremstilling av single kroner og helproteser. Det gis opplæring i riktig bruk vedlikehold av utdanningens maskiner og utstyr.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstreninger, seminarer og timeplanfestet gruppearbeid
 • tre individuelle skriftlig oppgaver på totalt 3000 ord (+/- 10 prosent)

Vurdering og eksamen

Mappevurdering: Individuell mappe bestående av 5 praktiske oppgaver etter gitte kriterier (tilsvarende 12 laboratoriedager).

Vekting: To (2) av oppgavene trekkes til sensur. Det gis en samlet karakter på mappen. Ved karakterfastsetting teller begge oppgavene likt, men dersom en av oppgavene blir vurdert til F, blir også samlet karakter F.

Ny og utsatt eksamen: Studenten har rett til å omarbeide innleverte oppgaver vurdert til F (ikke bestått) én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skal A-F

Sensorordning

To interne sensorer vurderer alle besvarelsene

Emneoverlapp

20 studiepoeng overlapp med TANN1300 Protetikk 1