EPN

TAB1150 Oral helse - tannmorfologi, biologi og generell anatomi Emneplan

Engelsk emnenavn
Oral Health - Dental Morphology, Biology and General Anatomi
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har fokus på det orale biologiske miljø, som munnhulens biologi, oppbygning av anatomiske strukturer, tenner, kjeveledd og ansiktsmuskulatur. Tannmorfologi handler om de enkelte tennenes makroskopiske anatomi. 

Forholdet mellom munnhulens anatomiske strukturer, spyttkjertler og orale væsker inngår. Gjennom kasusstudier og innledende arbeidsprosesser tilknyttet protetikk, introduseres tannteknikerens morfologiske kunnskapsbehov. Kunnskapen skal føre til en helhetsforståelse av normale forhold i munnhulen. 

Fordeling av studiepoeng i emnet: Teori 7 og ferdighetstrening 8. 

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for munnhulens normale anatomi og funksjon, og har grunnleggende kunnskap om de vanligste biologiske reaksjoner
 • navngi de forskjellige stadiene i utviklingen av tenner hos mennesker
 • gjøre rede for tennenes makroskopiske anatomi, anatomiske variasjoner og nomenklatur
 • beskrive den respektive tann i det permanente tannsettet
 • gjøre rede for kjeveleddets oppbygning og funksjon
 • beskrive hode- og halsmuskler med vekt på muskelfester og funksjon
 • gjøre rede for munnslimhinnens, spyttkjertlenes og salivas sammensetning og funksjon, og beskrive interaksjonen mellom munnhulens anatomiske strukturer og orale væsker
 • forklare formålet og forutsetningene for avtrykk og modellframstilling

Ferdigheter

Studenten kan

 • framstille en funksjonell arbeidsmodell og antagonistmodell til fast protetikk med akseptabel kvalitet
 • framstille en funksjonell individuell avtrykksskje
 • framstille funksjonelle gipsmodeller og tilhørende prøveplater for bittregistrering med akseptabel kvalitet
 • gjenskape en fullanatomisk krone i voks med god og gjenkjennbar morfologi

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, demonstrasjonsforelesninger, seminarer, ferdighetstreninger og selvstudier. Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning der digitale læringsressurser blir gjort tilgjengelig for studentene på forhånd. Studentarbeidet omfatter skriftlige og praktiske oppgaver, individuelt og i grupper. På seminarer kan fagstoff legges frem av både studenter og faglærere for diskusjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger
 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Del 1) individuell skriftlig oppgave, inntil 1000 ord

Del 2) individuell praktisk oppgave etter gitte kriterier (arbeid tilsvarende 3 laboratoriedager)

Del 3) individuell muntlig eksamen, inntil 20 minutter

Studenten kan gå opp til avsluttende vurdering i del 1, del 2 og del 3 uavhengig av hverandre. Alle eksamensdelene må være bestått for å bestå emnet. Det gis en samlet karakter på del 1, del 2 og del 3 basert på følgende vekting: Alle eksamensdelene vektes likt.

Ny vurdering/eksamen: Dersom studenten ikke består en av eksamensdelene må denne delen tas på nytt. Ved karakteren F på del 1 skriftlig eksamen og del 2 praktisk oppgave har studenten(e) anledning til å levere en bearbeidet besvarelse/oppgave én gang.

Det kan fremsettes klage over karakterfastsettingen på del 1 skriftlige eksamen og del 2 praktisk eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1) Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning er oppfylt 

Del 2) Alle hjelpemidler er tillatt

Del 3) Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1) Hver besvarelse vurderes av en intern og en ekstern sensor

Del 2) Praktiske arbeider vurderes av to sensorer

Del 3) Muntlig eksamen vurderes av to interne sensorer.

Emneoverlapp

15 studiepoeng overlapp med TANN1100 Tannmorfologi og biologi,

10 studiepoeng overlapp med TAB1100 Oral helse - Tannmorfologi og

5 studiepoeng overlapp med TAB1000 Oral helse - Biologi og anatomi.