EPN

TAB1100 Oral helse - tannmorfologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Oral Health - Dental Morphology
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tannmorfologi omfatter kunnskap om tennenes makroskopiske anatomi og manuell utforming av tenner. Gjennom kasusstudier og innledende arbeidsprosesser tilknyttet protetikk, introduseres tannteknikerens morfologiske kunnskapsbehov.

Fordeling av studiepoeng: Teori 4 og ferdighetstrening 6.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten kan

  • gjøre rede for tennenes makroskopiske anatomi, anatomiske variasjoner og nomenklatur
  • beskrive den respektive tann i det permanente tannsettet

Ferdigheter

Studenten kan

  • angi riktig terminologi på tenner, tannflater, anatomiske strukturer, retning og plan både skriftlig og muntlig
  • illustrere tennenes morfologiske form ved bruk av formspråk og skisser
  • fremstille funksjonelle arbeidsmodeller til fast protetikk
  • gjenskape en fullanatomisk krone i voks med god og gjenkjennbar morfologi

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom demonstrasjonsforelesninger, selvstudier, seminarer og ferdighetstrening. Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studentene på forhånd. Studentarbeidet omfatter skriftlige og praktiske oppgaver, individuelt eller i grupper. På seminarer kan fagstoff legges frem av studenter og faglærere for diskusjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

  • minimum 90 % tilstedeværelse på demonstrasjonsforelesninger
  • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og gruppearbeid
  • en skriftlig oppgave med illustrasjoner (totalt inntil 700 ord)
  • en praktisk oppgave etter gitte kriterier (arbeid tilsvarende 3 laboratoriedager)

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 20 minutter

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Muntlig eksamen vurderes av to interne sensorer.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med TANN1100 Tannmorfologi og biologi.