EPN

TAB1050 Folkehelse og helseforvaltning Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Health and Health Management
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervises normalt på engelsk. Kan gjennomføres på norsk dersom ingen engelskspråklige studenter følger emnet.

Fellesemnet er utarbeidet for alle bachelorutdanningene ved fakultetet for helsevitenskap som inngår i Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).  

Emnet omfatter folkehelse og helseforvaltning. Folkehelse vektlegger hvordan helseutfordringer fordeler seg i befolkningen basert på årsakssammenhenger og risikofaktorer knyttet til helse, utdanning, arbeid og levekår. Helseforvaltning vektlegger internasjonale føringer og forhold som påvirker sykdom, helse og livskvalitet i befolkningen på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, inkludert bærekraftmålene.

Emnet skal bidra til en grunnleggende profesjonsfaglig forståelse av helsevesenets organisering, relevant lovgivning, strategier og mål for forebyggende og helsefremmende arbeid i Norge.  

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter: 

Kunnskap  

Studenten 

  • kan beskrive og forklare faktorer som påvirker sykdom, helse og livskvalitet i grupper eller befolkningen som helhet  
  • kan beskrive det epidemologiske og demografiske grunnlaget for folkehelsearbeid  
  • kan beskrive sosial ulikhet i helse og kjenner til nasjonale og globale konsekvenser av ulikhet 
  • kan beskrive helse -og sosialtjenestenes hensikt, organisering og koordinering 
  • kjenner til relevante lover og forskrifter for helse- og sosialtjenesten  
  • kan beskrive forholdet mellom arbeid, utdanning, sosial deltagelse, inkludering og opplevelse av helse   
  • kan beskrive bærekraftmålene og målenes betydning for folkehelsen

Ferdigheter 

Studenten kan 

  • reflektere over etiske utfordringer knyttet til folkehelsearbeid som har til hensikt å endre atferd  
  • finne, vurdere og henvise til helsefremmende og forebyggende strategier, organiseringer og tiltak i lys av bærekraftsmålene 
  • reflektere over samers status som urfolk relatert til utforming av helse- og sosialtjenesten 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids og undervisningsformene omfatter digitalt læreverk og seminarer med veiledning. Undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitalt læreverk vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd og tiden på universitetet vil bli brukt til oppgaveløsning og gruppearbeid under veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

  • deltakelse i minst ett av to seminarer

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen (flervalgsoppgave), 45 minutter.

Flervalgsoppgavene gis delvis på engelsk og norsk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor kontrollerer oppgavesettet, den interne sensoren kontrollerer besvarelsene.  

Emneoverlapp

BIOB1050 Folkehelse og helseforvaltning, ERGOB1050 Folkehelse og helseforvaltning, FARB1050 Folkehelse og helseforvaltning, FYB1050 Folkehelse og helseforvaltning, RAB1050 Folkehelse og helseforvaltning, ORI1050 Folkehelse og helseforvaltning, PMED1050 Folkehelse og helseforvaltning, SYKK1050 Folkehelse og helseforvaltning, SYKP1050 Folkehelse og helseforvaltning, TAB1050 Folkehelse og helseforvaltning og VERB1050 Folkehelse og helseforvaltning er 100 % overlappende.