EPN

TAB1000 Oral helse - biologi og anatomi Emneplan

Engelsk emnenavn
Oral Health – Biology and Anatomy
Studieprogram
Bachelorstudium i tannteknikk
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har fokus på det orale biologiske miljø.  Kunnskap om munnhulens biologi, oppbygning av anatomiske strukturer som tenner, kjeveledd, ansiktsmuskulatur og spyttkjertler, og forholdet mellom munnhulens anatomiske strukturer og orale væsker inngår. Kunnskapen skal føre til en helhetsforståelse av normale forhold i munnhulen. Enkle tanntekniske prosesser inngår som ferdighetstrening, hvor fokuset på normale forhold i munnhulen vektlegges.

Fordeling av studiepoeng i emnet: Teori 3 og ferdighetstrening 2.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for munnhulens normale anatomi og funksjon, og har grunnleggende kunnskap om de vanligste biologiske reaksjoner
 • beskrive cellers oppbygging
 • navngi de forskjellige stadiene i utviklingen av tenner hos mennesker
 • navngi viktige anatomiske strukturer på modell av overkjeve og underkjeve
 • gjøre rede for kjeveleddets oppbygning og funksjon
 • beskrive hode- og halsmuskler med vekt på muskelfester og funksjon
 • gjøre rede for munnslimhinnens, spyttkjertlenes og salivas oppbygning og funksjon og beskrive interaksjonen mellom munnhulens anatomiske strukturer og orale væsker
 • forklare formålet og forutsetningene for avtrykk og modellframstilling

Ferdigheter

Studenten kan

 • framstille en funksjonell antagonistmodell til fast protetikk
 • framstille en funksjonell individuell avtrykksskje
 • framstille funksjonelle gipsmodeller og tilhørende prøveplater for bittregistrering med akseptabel kvalitet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, demonstrasjonsforelesninger, seminarer, ferdighetstreninger og selvstudier. Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning der digitale læringsressurser blir gjort tilgjengelig for studentene på forhånd. Studentarbeidet omfatter skriftlige og praktiske oppgaver, individuelt og i grupper. På seminarer kan fagstoff legges frem av både studenter og faglærere for diskusjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, seminarer og gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, inntil 2 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Ekstern sensor deltar i utarbeidelse og kvalitetssikring av eksamensoppgaven. To sensorer vurderer alle besvarelsene.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med TANN1100 Tannmorfologi og biologi.