EPN

SYKPPRA60 Sykepleie til pasienter med sammensatte helseutfordringer Emneplan

Engelsk emnenavn
Nursing for Patients with Complex Health Challenges
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet er sykepleie til pasienter i omsorgs- og rehabiliteringskontekster sentralt. Emnet omfatter sykepleie til pasienter med sammensatte sykdommer som du møter i korttids- eller langtidsopphold i institusjoner. Du vil få erfaringer med å kommunisere og samhandle med pasienter og pårørende relatert til langvarige helseutfordringer. Kartlegging av funksjonstap, utfordringer knyttet til sentrale pasientfenomener og kognitiv svikt vil inngå i emnet. Videre vektlegges oppmerksomhet på pasienters livshistorier som et utgangspunkt for sykepleie. Ledelse, organisatorisk kompetanse, etikk og arbeid med sykepleierens pedagogiske funksjon inngår også. Du skal gjennomføre 8 uker praksis i dette emnet.

Forkunnskapskrav

For å begynne på dette emnet må du ha bestått:

 • Første studieår

 • SYKK/SYKP2100 Personsentrert sykepleie, 15 stp.

 • SYKK/SYKPPRA21 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 1, 15 stp.

 • SYKK/SYKPPRA30 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 2, 10 stp.

eller tilsvarende.*

* For kull 2022 ved OsloMet er tilsvarende: 

 • Første studieår.  

 • SYKK/SYKPPRA20 Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom/1, 20 stp. 

 • SYKK/SYKP1060 Kunnskapsbasert praksis, 5 stp. 

 • SYKK/SYKP2000 Vitenskapsteori og forskningsmetode, 5 stp. 

 • SYKK/SYKPPRA30 Sykepleiefaglige beslutningsprosesser og pasientsikkerhet/Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom 2, 10 stp. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for aldersrelaterte sykdomsforløp og behandlinger 
 • kan drøfte hvordan personsentrert sykepleie kan bidra til trivsel, helsefremming og opprettholdelse av fysisk og kognitiv funksjon hos den enkelte  
 • kan gjøre rede for hvordan helse- og sosialpolitikk legger føringer for utvikling av kvalitet i kommunehelsetjenesten og diskutere hvordan pasientsikkerhetstiltak kommer til uttrykk

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sykepleieprosessen ved å observere, vurdere og ta kliniske beslutninger i komplekse pleie- og behandlingsforløp og dokumentere pasientens situasjon og behov for sykepleie i pasientjournalen
 • kan administrere, observere og vurdere legemidlers virkninger, aktuelle bivirkninger og forebygge polyfarmasi
 • kan anvende personsentrert sykepleie, kommunikasjonsferdigheter og kommunikasjonsprinsipper i møte med personer med demens for å forebygge- og håndtere utfordrende atferd
 • kan utføre prioriterte pasientsikkerhetstiltak og diskutere hvordan dette kommer til uttrykk og legges til grunn for faglig forbedringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten
 • kan ta ansvar for faglig ledelse gjennom å fordele og følge opp arbeidsoppgaver overfor en gruppe pasienter og medarbeidere og reflektere over hvordan det kan ha betydning for kvaliteten på sykepleietilbudet
 • kan anvende pedagogiske prinsipper i undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere
 • kan reflektere over egne og andres holdninger og verdier i samhandling med pasienter og pårørende, og i tverrprofesjonelt samarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere pasienters eksistensielle behov, og sentrale fenomener som mening, håp, tro og forsoning for å bidra til livskvalitet
 • kan reflektere over hva som kan forebygge og løse konflikter i arbeidsmiljøet
 • kan identifisere og reflektere over aktuelle etiske problemstillinger og dilemmaer på praksisstedet på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • kan reflektere over betydningen av pasientens sosiale relasjoner og rollen som pårørende til pasienter som er på korttids -eller langtidsopphold i institusjoner
 • kan reflektere rundt betydningen av gode pasientforløp for eldre og kronisk syke og hvordan disse kan bidra til å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • tar ansvar for egen læring ved å identifisere egne læringsbehov og innhente ny kunnskap, vise initiativ, nøyaktighet og pålitelighet

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier: i kommunehelsetjenesten (8 uker) inkludert selvstudier, forelesninger, digitale læringsressurser og temabaserte seminardager med fremlegg.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Til del 1 Vurdering i praksis.

Praksisstudier krever tilstedeværelse 90 %. Studenten fyller ut egenpresentasjonsskjema til praksisstart og egenvurderingsskjema til midt- og sluttvurdering. Andre obligatoriske aktiviteter som inngår i vurderingen av praksis er:

 • Planlegge og gjennomføre veiledning av en gruppe, fortrinnsvis 1. års-studenter, i samarbeid med praksisveileder og kontaktlærer (inspirasjonspraksis).

 

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering.

Del 1 Vurdering i praksis.

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, kriterier for ikke bestått praksis, kriterier for skikkethetsvurdering og obligatoriske aktiviteter gjennom praksisperioden.  For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det 90 % tilstedeværelse. For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis.

Ved ikke bestått tas hele praksisperioden og tilhørende krav på nytt.

Del 2 Individuell hjemme eksamen.

 • Over 3 dager
 • Omfang 2500 ord (+/-10 %)

 

Del 1 og del 2 kan avlegges uavhengig av hverandre. Både Del 1 og del 2 må være bestått for å bestå emnet som helhet og gi uttelling i studiepoeng. Del 1 og del 2 framkommer på vitnemålet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Del 1 Bestått-Ikke bestått.

Del 2 Gradert skala A-F.

Samlet resultat for de to delene gis vurderingsuttrykket A-F.

Sensorordning

Del 1 Kontaktlærer godkjenner etter innstilling fra praksisveileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Del 2 Alle besvarelser vurderes av to sensorer.  

Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 prosent av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

SYKKPRA60x og SYKPRA60x er fullt overlappende.