EPN

SYKP3000 Student BEST Emneplan

Engelsk emnenavn
Student BEST
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Student BEST – Bedre og systematisk teamtrening er et undervisningopplegg i samarbeid mellom sykepleier-, radiografi-, bioingeniør- og paramedisinutdanningen, spesialisering i anestesisykepleie (master) ved OsloMet og medisinutdanningen Universitetet i Oslo. Læringsprogrammet anvender simulering i team og brukes som treningsmetode i mottak og stabilisering av traumer. Hovedfokus er kommunikasjon og samhandling i tverrprofesjonell gruppe.

 

Undervisningsopplegget ligger i 3. studieår og studentene vil følge forkunnskapskravet til de andre emnene -

Bestått 1. år, SYKK/SYKP2100, SYKK/SYKPPRA21 og SYKK/SYKPPRA30 - for å kunne delta her.*

* For kull 2022 ved OsloMet er det bestått 1. år, SYKK/SYKPPRA20, SYKK/SYKP1060, SYKK/SYKP2000 og SYKK/SYKPPRA30. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til samhandling i et tverrfaglig team

 

Generell kompetanse  Studenten  

  • kan vurdere egen profesjonsrolle i en tverrfaglig sammenheng 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsopplegget pågår en uke, men hver student deltar kun i 2 dager. Læringsaktivitetene gjennomføres i tverrprofesjonelle studentgrupper og foregår på SF-enhet ved OsloMet (studenter sykepleie Pilestredet i Pilestredet og studenter sykepleie Kjeller på Kjeller). 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende undervisningsopplegg må være godkjent:

  • simulering Student Best – 2 dager