EPN

SYKP1310 Legemiddelhåndtering Emneplan

Engelsk emnenavn
Administration of Medicine
Studieprogram
Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
2 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal du lære grunnleggende legemiddelhåndtering og legemiddelregning. Du vil lære om sammenhengen mellom legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet samt om kravet til nøyaktighet i arbeid med legemidler. Tematikken vil bli videreført i andre og tredje studieår.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • kan gjøre rede for sentrale begreper i legemiddelhåndteringen
 • kan gjøre rede for legemiddelhåndteringsprosessen fra legemiddelet er ordinert til legemiddelet er gitt eller kassert
 • kan gjøre rede for generisk bytte og kan anvende legemiddelverkets bytteliste eller lokal bytteliste
 • kan beskrive relevante lover og forskrifter for helsepersonell som håndterer legemidler, inkludert avviksrapportering, dokumentasjon generelt og hvordan legemidler kasseres

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre selvstendige og feilfrie utregninger av legemidlers doser, mengder og styrker ved ulike administrasjonsmåter
 • kan vurdere og gjøre kontroll av egen og andres utregning
 • kan anvende oppslagsverk som Felleskatalogen og Legemiddelhåndboka

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom forsvarlig legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet  

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudier, forelesning, arbeid med oppgaver i grupper i workshop. Digitale læringsaktiviteter. Simulering i legemiddelhåndtering på SF-enhet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Simulering i legemiddelhåndtering.
 • Flervalgsoppgave, regneoppgaver (100 % riktig).

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen i legemiddelregning under tilsyn.

 • 3 timer.
 • For å bestå eksamen må studenten levere en feilfri besvarelse.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator utlevert fra OsloMet.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av en sensor.

Eksternt fagfellemiljø fra flere institusjoner benyttes i utforming av oppgavesett og vurderingskriterier.

Emneoverlapp

 • 2 studiepoeng overlapp med SYKK/SYKP1300 Farmakologi og legemiddelhåndtering, 5 stp.
 • SYKK1310, SYKP1310 og SKOMP1100 er fullt overlappende.