epn-portlet

Emneplan forSVC6100 Veiledning og coaching for læring på arbeidsplassen

Engelsk emnenavn
Guidance and coaching for learning in the workplace
Studieprogram
Høst: Veiledning og coaching for læring på arbeidsplassen
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er etablert som et tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien. Deltakerne skal utvikle forståelse og innsikt i veiledning og coaching, kunne se forholdet mellom valg og begrunnelser for ulike metoder i veiledning og coaching. Det vil bli lagt vekt på at deltagere utvikler forståelse og innsikt i verdier og etisk grunnlag for veiledning og coaching knyttet til egen rolle og kunne redegjøre for sin egen rolle i en veiledningsprosess. Gjennom kurset vil studentene også lære ulike metoder og verktøy i veilednings- og coachingprosesser. Kurset tilpasses studentens ulike yrkesområder og er for alle som er opptatt av det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser

 • har kunnskap om rollen som veileder og coach

 

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i veiledning og coaching

 • har grunnleggende ferdigheter i å systematisere og strukturere veiledningsprosesser

 • har grunnleggende ferdigheter i relasjonsbygging

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende kompetanse i individuell veiledning og coaching

 • har grunnleggende kompetanse i rollen som veileder og coach

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • Individuell veiledning og coaching

 • Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser

 • Prosessveiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Samlingene vil variere mellom undervisning av teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

 

Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

 

Mellom samlingene vil det være individuelle praktiske arbeidskrav som dokumenteres og leveres digitalt (Canvas). Arbeidskravene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger fra egen livssituasjon, arbeidsplass (tidligere eller nåværende) og skal danne grunnlag for å heve deltakers kompetanse på aktuelle områder. Det tilbys veiledning på arbeidskrav som avtales mellom student og lærer.

 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 

Arbeidskrav 1

Planlegge og gjennomføre en veiledningssamtale. Medstudenter kan veilede hverandre eller velge en person fra egen arbeidsplass. Reflektere over de ulike fasene i en veiledningssamtale knyttet opp mot relevant pensum i et notat. Arbeidskravet skal gjennomføres individuelt og ha et omfang på 1000 ord +/- 10%

 

Arbeidskrav 2

Veiledning og coaching i arbeidslivet. Drøft hvordan du kan benytte veiledning og coaching som verktøy på egen arbeidsplass i dag eller fremover i tid. Drøftingen skal knyttes opp mot relevant pensum. Arbeidskravet skal gjennomføres individuelt og ha et omfang: 1000 ord +/- 10%

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

 

Krav om tilstedeværelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes kun ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 100 % tilstedeværelse på nettsamlingene. Dokumentert fravær ut over 20 % må kompenseres med en skriftlig oppgave etter avtale med og vurdering av faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen er individuell, skriftlig hjemmeoppgave med én ukes varighet. Omfang: 2000 ord +/-10%

Ny og utsatt eksamen

 • Ved første ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av oppgaven. Ved senere innlevering må det skrives ny oppgave.

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.