EPN

STRÅLPRA Praksis i stråleterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Practice in Radiotherapy
Studieprogram
Videreutdanning i stråleterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Praksisemnet STRÅLPRA består av to praksisperioder: STRÅLPRA-101 og STRÅLPRA-102. Praksisperioden STRÅLPRA-101 går over fem uker i løpet av første semester, hvorav fire uker er lagt til behandlingsapparat og én uke er avsatt til prosjektarbeid. Praksisperioden STRÅLPRA-102 går over fem uker i løpet av andre semester hvorav fire uker er lagt til behandlingsapparat/planleggingsavsnitt og én uke er avsatt til prosjektarbeid.

Det stilles krav om økende grad av refleksjon, kritisk vurderingsevne og selvstendighet gjennom de to periodene.

Forkunnskapskrav

STRÅL6020 og praksisperioden STRÅLPRA-101 må være bestått for at studenten kan starte praksisperiode STRÅLPRA-102.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan stråleterapi­maskiner og annet utstyr brukt i stråleterapi kan utnyttes ved ulike behandlingsopplegg
 • kan drøfte prinsipper vedrørende behandlings­planlegging og kan vurdere problem­stillinger knyttet til risikoorgan
 • kan vurdere behandlingspresisjon og -nøyaktighet, verifikasjonsmetoder og bilde- og overflateveiledet stråleterapi
 • kan gjøre rede for strålevern og bildekvalitet
 • kan beskrive og vurdere avdelingens retningslinjer, kvalitets­systemer, prosedyrer og dokumenta­­sjonsrutiner
 • kan gjøre rede for og vurdere avdelingens rutiner for informasjon om stråleterapi og forebyggende/oppfølgende tiltak med tanke på bivirkninger

Ferdigheter

Studenten

 • kan vise omsorg og respekt for pasienter og pårørende
 • kan anvende teoretiske kunnskaper om onkologi, kreftomsorg og kommunikasjon for å gi god informasjon, undervisning og veiledning som er tilpasset pasienten og pårørende sitt behov
 • kan identifisere omsorgsbehov og kartlegge bivirkninger samt iverksette relevante tiltak for å forebygge, lindre og / eller behandle disse
 • kan ivareta en god hygiene, håndtere avfall og avfallsprodukter på en forskriftsmessig måte
 • kan argumentere for og evaluere valg av pasientposisjon og immobilisering
 • kan betjene apparaturen på en forsvarlig og sikker måte og utføre nødprosedyrer
 • behersker pasientposi­sjonering og feltinnstilling i forhold til fikserings­utstyr og koordinatsystem selvstendig
 • har grunnleggende ferdigheter i CT/MR-simulering, valg av feltopplegg og behandlingsteknikker
 • kan selvstendig planlegge og tilrettelegge for strålebehandling av ulike behandlingsopplegg i samsvar med gjeldende retningslinjer
 • kan vurdere metoder og analysere resultater fra bilde-/overflateveiledet stråleterapi (IGRT/SGRT) og verifikasjon
 • kan dokumentere utført behandling, avviksregistrering og korrigerende tiltak

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere hvordan kreftsykdom og behandling oppleves for pasienten
 • kan reflektere over egen rolle og egne reaksjoner i møtet med pasient og pårørende
 • kan vise faglig og etisk bevissthet om egen adferd i forhold til kreftpasienter og deres pårørende, som kommer til uttrykk gjennom respekt, forståelse, samarbeid og profesjonalitet
 • kan integrere faglige kunnskaper i yrkesutøvelsen i henhold til kunnskapsbasert praksis og reflektere kritisk over egen og andres profesjonelle praksis
 • har selvinnsikt og viser vilje til å videreutvikle sin personlige og faglige kompetanse
 • kan medvirke til samarbeid i team og viser en åpen holdning til tverrfaglig samarbeid
 • kan utnytte tilgjengelige læresituasjoner og informasjonskilder
 • kan vise selvstendighet, nøyaktighet og pålitelighet i fagutøvelsen
 • kan vurdere stråleterapeutens yrkesfunksjon, ansvar og rolle, samt justere egen faglig utøvelse under veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av to perioder i klinisk praksis, en skriftlig prosjektoppgave og to prosjektperioder med presentasjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til avsluttende vurdering i emnet:

 • presentasjon i gruppe på 4-6 studenter, knyttet til prosjekt innen pasientomsorg - STRÅLPRA-101
 • prosjektoppgave i pasientomsorg, individuell skriftlig oppgave på ca. 2000 ord - STRÅLPRA-101
 • presentasjon i gruppe 4-6 studenter, knyttet til prosjekt innen enkel doseplanlegging- STRÅLPRA-101
 • individuell presentasjon knyttet til prosjekt innen kvalitetssikring i stråleterapi- STRÅLPRA-102

Arbeidskravene i emnet må være godkjent innen sluttvurdering i STRÅLPRA-102. Studenten har inntil tre forsøk på å få godkjent arbeidskravene. Dersom tredje forsøk ikke godkjennes, får studenten ikke sluttvurdering og må gjennomføre emnet med neste kull. 

Vurdering og eksamen

Vurdering av klinisk praksis. Studiepoeng utløses når begge praksisperioder (STRÅLPRA-101 og STRÅLPRA-102) er bestått. Bestått praksis forutsetter at studenten har oppfylt kravet til obligatorisk tilstedeværelse (90 prosent tilstedeværelse)

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Vurderingen gjennomføres av praksisveileder og faglærer ved universitetet.