EPN

STRÅL6300 Protoner i stråleterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Protons in Radiotherapy
Studieprogram
Videreutdanning i stråleterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har fokus på fysiske, tekniske og strålebiologiske aspekter for behandlingsplanlegging ved stråleterapi med protoner. I emnet inngår også utstyr, fiksering, bildeopptak, dose­plan­legging og vurdering av dosefordeling samt kvalitetssikring av planlagt stråle­behandling med protoner.

Forkunnskapskrav

Emnet STRÅL6110 må være bestått for at studenten kan fremstille seg til eksamen i STRÅL6300. Emnet tilbys også som enkeltemne, forutsatt ledig plass.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte de fysiske og strålebiologiske aspektene ved protonstråling og beskrive annen partikkelstråling
 • kan gjøre rede for akseleratorteknologi og drøfte ulike bestrålingsteknikker ved protonterapi
 • kan vurdere fiksering og bildeopptak for behandlingsplanlegging ved protonterapi
 • kan gjøre rede for doseplanlegging (doseberegning, dosefordeling, robusthet og ulike optimaliseringsteknikker) ved protonterapi
 • kan gjøre rede for hvilke diagnoser/pasienter som kan ha nytte av protonterapi fremfor fotonterapi, med tanke på behandlingseffekt og/eller stråleindusert normalvevstoksitet
 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til protonterapi
 • kan gjøre rede for og vurdere usikkerheter knyttet til doseavsetting ved behandling med protoner
 • kan gjøre rede for kvalitetssikring og -kontroll, overvåking og verifikasjon av protonterapi
 • kan gjøre rede for strålereaksjoner/bivirkninger og oppfølging av pasienter som behandles med protonterapi

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan selvstendig utarbeide og optimalisere doseplaner med protoner ved bruk av ulike teknikker
 • kan selvstendig vurdere og analysere usikkerheter knyttet til behandlingsplanlegging og behandling med protoner
 • kan selvstendig vurdere behovet for adapsjon og endringer underveis i behandlingen
 • kan analysere dosefordeling ved protonplaner og anvende dette til å vurdere ulike stråle­behandlings­alternativ (eks. fotoner)
 • kan selvstendig anvende strålebiologiske modeller for å beregne biologisk effekt 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen protonterapi, både til pasienter, pårørende, fagpersoner og allmennheten
 • kan samhandle med egen faggruppe og tverrfaglig ved planlegging av stråleterapi
 • kan aktivt bidra i utvikling av nasjonale/lokale retningslinjer for behandling med partikler/protoner
 • kan aktivt bidra i innovasjonsprosesser og kliniske studier

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, digitale læringsressurser, refleksjonsoppgaver og diskusjonsfora knyttet til temaene. I tillegg kommer ferdighetstreninger, seminarer og skriftlige arbeidsoppgaver som forberedelse til organisert samhandling og medstudentbasert tilbakemelding.

Studentene arbeider med tre individuelle skriftlige prosjektoppgaver på 1000 ord (+/- 10 prosent). Det gis inntil én skriftlig tilbakemelding per oppgave, forutsatt at studenten leverer inn oppgaven til nærmere angitt frist. Oppgavene vil senere inngå i mappevurderingen (se vurdering og eksamen). 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse på obligatoriske aktiviteter

Vurdering og eksamen

Individuell mappeeksamen. Mappen skal bestå av tre skriftlige oppgaver på 1000 ord (+/- 10 prosent) per oppgave.

Det gis én samlet karakter. De tre oppgavene i mappen vektes likt ved fastsetting av karakter. De tre oppgavene må være vurdert til A-E (bestått) for å bestå eksamen.  

Ny eksamen: Dersom én eller flere av oppgavene blir vurdert til F (ikke bestått), har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon av oppgaven(e) én (1) gang.   

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.

Opptakskrav

Emnet tilbys som enkeltemne, forutsatt ledig plass. For opptak til enkeltemne kreves fullført videreutdanning i stråleterapi eller tilsvarende, medisinutdanning med spesialisering i onkologi eller masterutdanning i fysikk med spesialisering i medisinsk fysikk/biofysikk.