EPN

STRÅL6020 Onkologi og kreftomsorg Emneplan

Engelsk emnenavn
Oncology and Cancer Care
Studieprogram
Videreutdanning i stråleterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler de medisinske og omsorgsmessige forhold som er relevante for stråleterapi, og tar for seg basisfagene: generell og spesiell onkologi samt kommunikasjon med og omsorg for kreftpasienter, med spesiell vekt på de omsorgsbehov som er aktuelle ved strålebehandling.

Forkunnskapskrav

Emnet STRÅL6010 må være bestått for at studenten kan fremstille seg til eksamen i STRÅL6020.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for cellebiologi, tumorpatologi, spredningsveier og klassifisering av kreftsykdom
 • kan beskrive etiologi, epidemiologi og forebygging av kreft
 • kan gjøre rede for diagnose­metoder og behandlings­modaliteter ved kreftsykdom
 • kan gjøre rede for persontilpasset kreftbehandling
 • kan gjøre rede for de enkelte kreftsykdommer
 • kan gjøre rede for begreper innen kommunikasjons­­teori
 • kan analysere og vurdere stråleterapipasientens situasjon og behov for oppfølging, pleie og omsorg, som også omfatter de pårørendes behov
 • kan beskrive og vurdere behandlingsrelaterte bivirkninger hos stråleterapipasienter samt vurdere aktuelle tiltak

Ferdigheter

Studenten

 • kan integrere og kritisk vurdere relevant kunnskap om onkologi ved tilrettelegging for pasientomsorg i stråleterapi
 • kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger i pasientomsorg og egen fagutøvelse
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen onkologi og stråleterapi
 • kan identifisere og belyse praktiske og teoretiske problemstillinger i stråleterapi

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle onkologiske problemstillinger og løsninger til medstudenter og kollegaer
 • har innsikt og forståelse for det å leve med livstruende sykdommer - fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter
 • kan gjøre rede for helse- og yrkesetikk og identifisere etiske problemstillinger i kreftomsorg

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, digitale læringsressurser, seminar/gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse på obligatoriske seminarer

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.