EPN-V2

SSA5910 Masteroppgave i sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Master's thesis in Social Work
Studieprogram
Masterprogram i sosialfag
Masterprogram i sosialfag
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
40 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven skal være et selvstendig og analytisk arbeid på 40 studiepoeng, med relevans for studiets fagområder. Studenten skal velge et tema som skal belyses gjennom systematisk bruk av kvalitative og/eller kvantitative metoder. Problemstillingen kan være av enten teoretisk eller empirisk karakter. Masteroppgaven kan leveres som monografi eller artikkelbasert (artikkelmanus og kappe).

Undervisningsspråket er norsk.

Forkunnskapskrav

Alle emner som inngår i mastergraden må være bestått før studenten kan levere inn masteroppgaven til sensur.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap i et spesialisert felt innenfor fagfeltet sosialt arbeid
 • inngående kunnskap i teorier som er relevante for temaet som behandles i masteroppgaven
 • inngående innsikt i et tema eller fenomen sett fra flere ulike perspektiver.
 • inngående kunnskap, og anvendelse av akademiske krav for analyse og skriftlig produksjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • avgrense et større tema eller fenomen og gjøre det til gjenstand for forskning.
 • velge og ta i bruk en eller flere metoder for å utforske masteroppgavens problemstilling.
 • utvikle design for en empirisk undersøkelse.
 • analysere et datamateriale ved bruk av teoretiske perspektiver og begreper.
 • gjennomføre en systematisk og kritisk analyse, anvende sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene.
 • vurdere forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lese forskningslitteratur kritisk og reflektert
 • vurdere problemstillinger knyttet til fag-, yrkes- og forskningsetikk
 • formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med masteroppgaven

Arbeids- og undervisningsformer

I andre semester skal studenten utarbeide prosjektskisse for sin masteroppgave. Dette arbeidet gjøres som del av emnets obligatoriske avsparkseminar. Prosjektskissen danner grunnlag for tildeling av veileder i slutten av andre semester, og det skal undertegnes veiledningsavtale. Avsparkseminar og veiledningsavtale er obligatoriske arbeidskrav. I emnet arrangeres det også mastertorg og midtveisseminar.

Antall timer veiledning: Ved individuell masteroppgave: totalt 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe. Når to studenter skriver masteroppgave sammen: totalt 15 timer veiledning.

Avsparkseminar arrangeres i andre semester, fordelt på to samlinger (en i begynnelsen og en mot slutten av semesteret, hver samling av en dags varighet). Formålet med seminaret er å gi et tilbud som kan støtte den enkelte student i oppstarten av arbeidet med masteroppgaven, inkludert utarbeiding av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.

Avsparkseminaret består av ulike aktiviteter og læringsformer. Første samling består av innledninger om forskningsprosessen, utvikling av problemstilling, forskningsetikk og personvernhensyn. Det gis også praktisk informasjon om litteratursøk og universitetsbibliotekets tilbud. Veiledningsavtale, plikter og rettigheter i veiledningsforholdet blir gjennomgått. På den andre samlingen gis det gruppevis tilbakemelding på prosjektskissen, samt diskusjon av planlagt masterprosjekt i grupper. I etterkant av andre samling tildeles veileder.

Mastertorg arrangeres i begynnelsen av andre semester. Her får studentene presentert pågående forskningsprosjekter de kan søke om å bli tilknyttet.

Veiledningsavtale: Når veileder er oppnevnt, skal student og veileder innen en angitt tidsfrist gå gjennom innholdet av og signere veiledningsavtale. Denne regulerer forholdet mellom veileder og student, rettigheter og plikter i veiledningsforholdet.

Midtveisseminar arrangeres i begynnelsen av fjerde semester for heltid/sjette semester for deltid. Til seminaret leverer studenten et avgrenset sideantall med tekst som skal inngå i masteroppgaven. Teksten legges fram for drøfting og innspill i grupper bestående av medstudenter og en faglærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne levere masteroppgaven må studenten ha følgende godkjente obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav:

 1. Obligatorisk deltakelse: Avsparkseminar, dag 1 og dag 2 (til sammen 2 dager).
 2. Arbeidskrav: 2-sider prosjektskisse om eget mastergradsprosjekt leveres til oppnevnt veileder innen angitt frist. Egen mal skal følges. Dersom prosjektskissen ikke blir godkjent av veileder, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon èn gang innen angitt frist.
 3. Obligatorisk deltakelse: Midtveisseminar, 1 dag i begynnelsen av fjerde/sjette semester.

Obligatorisk aktiviteter og arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Ved fravær på en eller flere av samlingene gis et kompenserende arbeidskrav. Kompenserende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler; masteroppgaven og muntlig høring. Individuelle oppgaver i monografiform forventes å ha et omfang på 67 sider (+/- 10 prosent), eksklusiv innholdsfortegnelse, forord, sammendrag, referanser og vedlegg, definert ved 12 punkts Calibri og 1,5 i linjeavstand. Studenten skal bruke APA-stil ved kildehenvisninger i masteroppgaven. Individuell artikkelbasert masteroppgave skal bestå av ett leveringsklart artikkelmanus beregnet på et fagfellevurdert tidsskrift (nivå 1 eller 2) og en kappe.

Masteroppgaven må være bestått før studenten(e) kan fremstille seg for muntlig høring. Muntlig høring starter med at studenten(e) gir en presentasjon av masteroppgaven i forelesningsform (30 minutter, 45 minutter ved samskriving). Deretter gjennomgår studenten en individuell, muntlig høring (circa 45 minutter).

Studenten kan få vite karakter på masteroppgaven før muntlig presentasjon av masteroppgaven (forelesningen) starter. Muntlig presentasjon (forelesningen) og den påfølgende individuelle, muntlige høringen kan justere karakteren som er gitt på masteroppgaven. Deretter fastsettes endelig karakter. Den endelige karakteren inngår på vitnemålet.

Når to studenter samskriver masteroppgave, skal den skriftlige oppgaven gis en og samme karakter. Den enkelte student skal presentere sin del av oppgaven i forelesningsform og deretter gjennomgå en individuell, muntlig høring. Forelesningen og muntlig høring vurderes som den enkelte students bidrag og brukes til eventuell justering av endelig karakter.

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Studenten får da tilbud om tre timer ytterligere veiledning før ny levering. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.

For at masteroppgaven skal kunne publiseres og bli offentlig tilgjengelig, må studenten godkjenne en publiseringsavtale i forkant av innleveringen. Forutsatt studentens godkjenning vil beståtte og ikke-klausulerte masteroppgaver publiseres i ODA, universitetets digitale vitenarkiv.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering. Veileder skal ikke være sensor. Ved eventuell klage på karakter blir ny kommisjon nedsatt, og masteroppgaven får en ny vurdering. Ny muntlig eksamen blir avholdt dersom karakteren endres.