EPN-V2

SSA4000 Teorier i sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Work Theories
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Masterprogram i sosialfag
Masterprogram i sosialfag
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet utdyper og eksemplifiserer hvordan ulike teoretiske perspektiver kan anvendes på forskjellige sosialfaglige problemstillinger og viser teorienes relevans i utviklingen av kunnskap. I undervisningen legges det blant annet vekt på å problematisere profesjonsforståelse, kunnskapsforståelse, dilemmaene som preger sosialt arbeid, helhetlig forståelse og kontekstens betydning i sosialfaglig arbeid. I tillegg viser emnet utviklingslinjer, overgripende sammenhenger og motsetninger innen fagfeltet.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om klassiske og nyere teorier i sosialt arbeid, sammenhengen mellom dem og deres anvendelse i sosialfaglig arbeid
  • inngående kunnskap om sentrale perspektiver og teorier som kan anvendes i analyse av fenomener og profesjonsutøvelse knyttet til omsorgs-, endrings- og velferdsarbeid

Ferdigheter

Studenten

  • har inngående kunnskap om og forståelse for klassisk og nyere teori i sosialt arbeid
  • kan anvende oppdatert forskningskunnskap og teoretiske perspektiver i sosialt arbeid i analyse og drøfting av sentrale sosialfaglige problemstillinger
  • kan selvstendig anvende teoretiske perspektiver i egne faglige arbeider

Generell kompetanse

Studenten kan

  • reflektere krititisk over hvordan ulike teorier og perspektiver kan bidra til å belyse sosialfaglige problemstillinger og utøvelsen av sosialt arbeid
  • vise innsikt i sentrale verdibaserte og yrkesetiske problemstillinger.
  • fremstille skriftlige arbeider i henhold til akademiske vitenskapelige formkrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, oppgaveløsning i grupper og diskusjoner. I tillegg kommer studentenes selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell muntlig eksamen. Hver kandidat er inne til muntlig eksaminering i 30 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor i den muntlige eksamineringen.