EPN

SPVKMF Kvalitative metoder med fokus på feltarbeid og deltagende observasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Qualitative Methods with focus on fieldwork and participant observation
Studieprogram
Ph.d.-program i profesjonsstudier
Ph.d.-program i profesjonsstudier
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Emnehistorikk

Innledning

Deltagende observasjon og intervju er sentrale kvalitative forskningsmetoder. Disse har som formål å gripe folks erfaringer, oppfatninger og ulike praksiser innenfor et felt, som profesjonsutøvelse og profesjonell praksis. Kvalitativ forskning i profesjonsstudier representerer et stort og til dels uoversiktlig felt som trekker på ulike teoretiske tradisjoner og disiplinære forankringer Hvordan kan vi vite om en kvalitativ studie er god eller dårlig? Hvilke etiske og metodiske utfordringer står forskeren overfor og hvordan kan disse løses? Et kjennetegn ved profesjonsforskning er at den utøves av forskere som forsker på «egen profesjon», noe som reiser en rekke forskningsetiske og metodiske spørsmål. Gjennom aktivt å bruke deltagernes prosjekter, vil dette kurset belyse utfordringer og muligheter ved bruk av kvalitative forskningsmetoder. Emnet diskuterer ulike forskningstradisjoner der kvalitative metoder står sentralt Videre presenteres ulike teknikker for datainnsamling og analyse i kvalitativ metode med vekt på intervju og deltagende observasjon/feltarbeid, og hvordan de ulike teoretiske tradisjonene legger føringer for hvordan disse ulike teknikkene anvendes.

Målet med kurset er å bidra til en dypere forståelse av hvordan forskerens teoretiske og metodologiske forankring kan bidra til å begrunne og tydelig gjøre forskerens metodevalg, og stimulere til økt refleksjon over etiske og metodiske utfordringer og dilemmaer.

Forkunnskapskrav

Bestått mastergrad (120 stp.) eller tilsvarende utdanning, med forkunnskaper i kvalitativ metode på masternivå.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytter - definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap til å vurdere betingelser for og anvendelse av kvalitative metoder i forskning og utviklingsprosjekter

 • har kunnskap om ulike teoretiske tradisjoner innen kvalitativ forskning, så som etnometodologi, fenomenologi og symbolsk interaksjonisme og metodologiske posisjoner som konstruktivisme og positivisme

 • har inngående kunnskap om deltagende observasjon og intervju med vekt på deres forutsetninger og begrensninger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger, foreta utvalg og datainnsamlinger basert på kvalitative metoder

 • kan gjennomføre studier basert på deltagende observasjon og intervju som kan inngå i ph.d.-avhandlingen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve sin forskning basert på kvalitative metoder med faglig integritet

 • kan vurdere kvaliteten på kunnskap fremkommet gjennom kvalitativ forskning i profesjonsstudier

 • kan forstå og forklare hvordan kvalitativ forskning produserer valid kunnskap

 • kan håndtere etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til bruk av kvalitative metoder

 • kan delta i debatter om kvalitativ metode i profesjonsstudier i internasjonale fora

Innhold

Emnet starter med en gjennomgang av forskningsprosessen. Videre følger en diskusjon av ulike metodologiske perspektiver på kvalitativ forskning. Under ethvert forskningsdesign og metodevalg ligger forskerens (ofte implisitte) forståelse av hvordan verden er og hvordan den burde studeres. Disse underliggende prioriteringer gir forskere den filosofiske ballast som er nødvendig for å adressere viktige spørsmål angående sannhet, sikkerhet og objektivitet i et gitt prosjekt. De utgjør et metodologisk utgangspunkt. Problemstillinger som tas opp er blant annet:

 • Hvilke ulike forståelser av kunnskap ligger forut for ulike teoretiske og metodologiske posisjoner i kvalitativ forskning?

 • Hvilken betydning har ulike teoretiske perspektiver for hvordan man tenker om datainnsamling og dataanalyse?

 • Hva kjennetegner ulike kunnskapsteoretiske posisjoner, som for eksempel naturalistiske, etnometodologiske og postmodernistiske posisjoner?

 • Hvilke utfordringer står man overfor i kvalitative prosjekter i profesjonsstudier?

 • Hvordan foretar man utvalg, datainnsamling og analyse?

 • Hvordan kan vi vurdere kvaliteten på kvalitativ forskning i profesjonsstudier?

Med utgangspunkt både i deltagernes egne prosjekter og forskningsartikler med fokus på profesjonsstudier der kvalitative metoder er brukt, diskuteres slike spørsmål.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og diskusjon /gruppearbeid. Med utgangspunkt i konkrete eksempler, gjerne fra studentenes egne ph.d.-prosjekter (se avsnittet «Forkunnskapskrav» for nærmere informasjon), diskuteres ulike metodeutfordringer og metodevalg. Studentene får også mulighet for 15 minutters individuell veiledning med én av forelesere midtveis i emnet, knyttet til metodeutfordringer i eget prosjekt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Dette innebærer innleveringer underveis og i forkant av kurset, som blir informert om i god tid før kursstart, på Canvas læringsplattform. Det er derfor krav om obligatorisk tilstedeværelse på 80 prosent. Emneansvarlig kan i enkelte og særlige tilfeller (etter søknad) akseptere unntak fra tilstedeværelseskravet. I slike tilfeller kan manglende deltakelse i undervisningen kompenseres ved aktiv lesning av den aktuelle pensumlitteraturen.

Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Vurdering og eksamen

Deltakere skal skrive et essay på om lag 15 sider med dobbel linjeavstand. Tema for essayet er selvvalgt men skal ha en presis og tydelig avgrensning knyttet til en tematikk som er tatt opp på kurset og som er knyttet til kurslitteraturen. Essayet skal leveres senest to måneder etter avsluttet undervisning. Essay vurderes av emneansvarlig til bestått eller ikke bestått. Dersom essayet vurderes til ikke bestått, kan det leveres inn i bearbeidet form én gang innen en nærmere angitt frist.

Vurderingen av essayet gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet. Bestått essay er en forutsetning for å oppnå 10 studiepoeng.

Det gis ikke anledning til forlengelse av innleveringsfristen. Unntak er sykdom som dokumenteres med sykemelding. Etter søknad kan det gis utsettelse tilsvarende den dokumenterte sykdomsperioden.

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Oslomet-storbyuniversitetet gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått /ikke bestått.

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp på ph.d. program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning. OsloMet ansatte prioriteres ved opptak.