EPN

SPPT3050 Tolking/ledsaging/beskrivelse for døvblinde Emneplan

Engelsk emnenavn
Interpreting/Guiding/Description for Deaf Blind Individuals
Studieprogram
Tegnspråk og tolking
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Revidert emneplan godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget 30. juni 2015. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Siste revisjon godkjent av utdanningsutvalget 29. januar 2018. Redaksjonell endring lagt inn 8. desember 2020. Gjeldende fra høstsemesteret 2021.

 

Dette emnet bygger videre fra emnene Introduksjon til tegnspråktolking (SPPT2110) og Tegnspråktolking (SPPT3010) og tar for seg tolking, ledsaging og beskrivelse for personer som har en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming. Undervisningen i emnet gis gjennom praktiske øvelser, veiledning og dialogiske teoriforelesninger om og i ulike kommunikasjonsmetoder som benyttes av døvblinde. Det legges stor vekt på egeninnsats i og utenom timene.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om ulike former for kombinert syns- og hørselshemming
  • kunnskaper om de kommunikasjonsformer døvblinde benytter
  • kunnskaper om prinsipper for god ledsaging og miljøbeskrivelse

Ferdigheter

Studenten kan

  • tolke til taktilt tegnspråk kombinert med tohånds- og enhåndsalfabet
  • tolke til tegnspråkog TSS i et begrenset synsfelt
  • fungere i et samarbeid der det blir tolket til tydelig tale
  • benytte haptiske signaler
  • benytte konvensjonelle ledsagingsteknikker på en trygg og effektiv måte
  • utføre en hensiktsmessig miljøbeskrivelse

Generell kompetanse

Studenten

  • har den profesjonelle kompetansen som er spesifikk for denne formen for tolking

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske øvelser i tolking, ledsaging og beskrivelse, der studentene vil få førstehånds erfaringer med de utfordringer som finnes på dette området, og diskutere disse i teoretiske perspektiver hentet fra teori om språk, kommunikasjon, oversetting, etikk osv. Deler av undervisningen organiseres som arrangert praksis med eksterne døvblinde aktører.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres både med plenumsaktiviteter og arbeid i mindre grupper. Undervisningen har et betydelig innslag av praktiske øvelser, ispedd veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner m.m.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Gjennomført og godkjent veiledet praksis. Se avsnittet Veiledet praksisopplæring/praksisstudier.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets praktiske karakter. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemestret.

Avsluttende vurdering

Emnet avsluttes med individuell praktisk eksamen i tolking, ledsaging og beskrivelse. Eksamen gjennomføres som rollespill med to aktører, hvorav en er døvblind. Eksamenssituasjonen utspiller seg som en samtalesituasjon med noe ledsaging og beskrivelse. Eksamen har et omfang på omlag 30 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av ekstern og intern sensor.