epn-portlet

Emneplan forSPPT3040 Tolking til tegn som støtte til munnavlesning

Engelsk emnenavn
Interpreting by Sign Supported Norwegian
Studieprogram
Høst: Tegnspråk og tolking
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent av fakultetets studieutvalg 2. mai 2013. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Gjeldende fra høstsemesteret 2017.

Tolking til tegn som støtte til munnavlesning (TSS-tolking) er en tolkeform der tolken tolker fra talespråk til talespråk uten stemme, men med tydelige munnbevegelser og tegn som støtte for de viktigste ordene. Denne tolkeformen benyttes primært av hørselshemmede som ikke kan eller vil benytte tegnspråktolking.

Emnet må ses i sammenheng med praksis, og emnet kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap 2, bacheloroppgave (SPPT3020).

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om brukergruppene av TSS, deres behov og preferanser ved bruk av tolk
  • kunnskaper om blandingsformer mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk
  • kunnskaper om munnavlesningens muligheter og begrensninger

Ferdigheter

Studenten kan

  • tolke tilfredsstillende til TSS i ulike sammenhenger
  • tilpasse tolkeformen etter brukernes behov og preferanser

Generell kompetanse

Studenten

  • har den profesjonelle kompetansen som er spesifikk for denne formen for tolking

Innhold

Dette emnet innbefatter teoretisk drøfting om og praktisk trening i visualisering av norsk talespråk gjennom bruk av tegn som støtte til munnavlesning (én-språklig tolking). Det arbeides også med tilpasning av tolkeformen i forhold til hørselshemmede brukeres ulike forutsetninger for avlesning av TSS.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet gis gjennom forelesninger, øvelser, praktisk trening med interne/eksterne aktører under veiledning av undervisningspersonale. Emnet gjennomføres normalt som en intensiv periode på om lag én uke.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemestret.

Avsluttende vurdering

Undervisningen og vurderingen gjennomføres som et prosjekt på cirka én uke i første del av siste semester. Ferdighetene øves opp gjennom tolkeøvelser og arrangerte praksissituasjoner med eksterne aktører som er brukere av TSS-tolking. Interne/eksterne lærere/veiledere fungerer også som sensorer og evaluerer studentenes tolking i løpet av dagene. Kandidatene får således mange sjanser til å forbedre tolkingen dersom de strever i begynnelsen, og må innen siste dag i prosjektet vise at de behersker tolkeformen på en tilfredsstillende måte.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres som individuell praktisk eksamen i tolking til tegn som støtte til munnavlesning. Eksamen gjennomføres som et rollespill med én aktør som benytter TSS som tolkemetode og én hørende. talespråklig aktør. Eksamenssituasjonen utspiller seg som en samtalesituasjon og varer i om lag 20-30 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.