epn-portlet

Emneplan forSPPT3030 Skrivetolking

Engelsk emnenavn
Introduction to Speech to Text Interpreting
Studieprogram
Høst: Tegnspråk og tolking
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Revidert emneplan godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget 30. juni 2015. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 29. januar 2018 og 14. februar 2019. Gjeldende fra høstsemesteret 2019.

Skrivetolking er tolking fra muntlig til skriftlig språk. Skrivetolking benyttes av hørselshemmede, døvblitte, samt syns- og hørselshemmede som ønsker skriftlig tolking av muntlig språk fremfor tegnspråk eller TSS/NMT-tolking i gitte situasjoner. I tillegg til å beherske hurtigskriving og de tekniske aspektene ved bruk av IT-utstyr, må en skrivetolk beherske teknikker for komprimering av tekst, samt kunne gjøre hensiktsmessige omformuleringer til funksjonell skriftlig form.

Emnet må ses i sammenheng med praksis, og emnet kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap 2, bacheloroppgave (SPPT3020).

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om bruk av tekstbehandlingsprogram, pc/mac og annet utstyr for skrivetolking
  • kunnskaper om hvordan tekst kan komprimeres
  • kunnskaper om hvordan prosodiske trekk ved talespråk kan fremstilles skriftlig

Ferdigheter

Studenten kan

  • skrivetolke på en tilfredsstillende måte
  • fungere som medtolk i et to-tolk-system
  • sette opp et funksjonelt autokorrekturapparat til en gitt tolkesituasjon
  • tilrettelegge ferdige tekster for bruk i skrivetolking

Generell kompetanse

Studenten

  • har den profesjonelle kompetansen som er spesifikk for denne formen for tolking
  • kan tilrettelegge tolkingen for brukere med kombinert syns- og hørselshemming

Innhold

Øvelser i skrivetolking og felles veiledning/undervisning.

Arbeids- og undervisningsformer

I tillegg til forelesninger arbeides det med praktiske øvinger og oppgaver i felleskap, og det gis nødvendig opplæring til å kunne øve på egenhånd.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets praktiske karakter. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemestret.

Avsluttende vurdering

Emnet avsluttes med en praktisk individuell eksamen. Til eksamen skal studentene skrivetolke muntlig framlagte tekster. Teksten de produserer under eksamen skal være funksjonell, dekkende og med tilfredsstillende grad av rettskriving. Eksamen gjennomføres i gruppe(r) på PC-rom. Omfang av eksamen er om lag tre timer, inkludert øvingstid forberedelser og pauser.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.