Emneplan forSPPT3020 Kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap 2

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Redaksjonell endring lagt inn 30. april 2018. Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 14. februar 2019. Gjeldende fra høstsemesteret 2019.

Kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap 2, bacheloroppgave utgjør teoridelen av tredje trinn på bachelorstudiet i tegnspråk og tolking. Tematisk bygger det på emnet kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap 1.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • teoretiske kunnskaper om språk og språkbruk
 • kunnskaper i kommunikasjonsteori
 • kunnskaper i oversettingsteori
 • kunnskaper om tolkens yrkesetikk
 • kunnskaper om ulike områder innen tolkens profesjonskunnskap
 • kunnskaper om kollegaveiledning
 • kjennskap til tolking fra engelsk og skandinaviske talespråk

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke, gjenkjenne, beskrive og analysere språklige/kommunikative elementer som er til stede i en tolkesituasjon
 • reflektere over egen og andres tolking/oversetting og annen språkbruk
 • veilede tolkestudenter og kollegaer
 • reflektere etisk omkring egen og andres praksis
 • gi nyttig informasjon om tolketjenesten til de som trenger eller etterspør det

Generell kompetanse

Studenten

 • har god forståelse av sin egen rolle og praksis som tolk
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan gi informasjon om tolking til ulike målgrupper, også i et internasjonalt perspektiv

Innhold

Emnet er satt sammen av elementer fra kommunikasjonsteori, norsk tegnspråk og norsk tale-/ skriftspråk, etikk og profesjonskunnskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger i plenum, av kortere forelesninger og samtaler og diskusjoner knyttet til de praktiske emnene, veiledning, prosjektoppgaver og praktiske oppgaver i ulike grupper. Deler av undervisningen kan organiseres som PBL (problembasert læring)

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

3 arbeidskrav i form av refleksjonsnotat og andre skriftlige oppgaver. Oppgavene vil variere fra år til år, og blir kunngjort i undervisningsplanen. Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold.  

Prosjektbeskrivelse på 600 ord +/- 20 % skal leveres innen en gitt frist for å ha rett på veiledning. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en valgt problemstilling, samt valg av metode, og en foreløpig litteraturliste.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret.

Avsluttende vurdering - bacheloroppgaven

Til avsluttende vurdering leverer studentene en individuell bacheloroppgave (20 studiepoeng). Studentene skal skrive en selvvalgt, individuell bacheloroppgave, der problemstillingen godkjennes av faglærer. Oppgaven skal være forankret i teorier relevant for tegnspråk og tolking. Det gis individuell veiledning i skriveperioden. Bacheloroppgavens totale omfang er på 7000 ord +/- 10 %. Det skal som et obligatorisk vedlegg leveres et sammendrag av bacheloroppgaven på tegnspråk på 5-10 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått resultat på ordinær eksamen, kan en omarbeidet oppgave leveres til ny eksamen. Ved et tredje forsøk må det leveres en helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen

Sensorordning

Bacheloroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Communication, Language and Profession 2
Studieprogram
Høst: Tegnspråk og tolking
Studiepoeng
20 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk