epn-portlet

Emneplan forSPPT3010 Tegnspråktolking

Engelsk emnenavn
Sign Language Interpreting
Studieprogram
Høst: Tegnspråk og tolking
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent studieutvalget 2. mai 2013. Revidert emneplan godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget 30. juni 2015. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Siste revisjon godkjent av utdanningsutvalget 29. januar 2018. Redaksjonell endring lagt inn 30. april 2018. Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 14. februar 2019. Gjeldende fra høstsemesteret 2019.

Dette emnet bygger på emnet introduksjon til tegnspråktolking (SPPT2110) og er det avsluttende emnet i praktisk tegnspråktolking. Emnet er andre del av undervisningen i tegnspråktolking i bachelorstudiet i tegnspråk og tolking (180 studiepoeng). Emnet består i hovedsak av praktiske øvelser, veiledning og faglig dialog om tolking til og fra tegnspråk i ulike kontekster. Det legges stor vekt på egeninnsats i og utenom undervisningstiden.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten har kunnskaper om

  • oversettingsfaglige perspektiver og begreper
  • diskursive elementer som f.eks. turtaking og sjangerproblematikk 
  • tolking fra engelsk og skandinaviske talespråk

Ferdigheter

Studenten kan

  • tolke tilfredsstillende mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk (begge veier) i ulike situasjoner.
  • opptre profesjonelt i en tolkesituasjon
  • tilpasse sin opptreden som tolk til ulike tolkesituasjoner og kontekster

Generell kompetanse

Studenten har

  • den profesjonelle kompetansen som er påkrevet for å kunne utføre tegnspråktolking på en profesjonell måte

Generell kompetanse om tolkeetikk og andre forhold dekkes delvis også gjennom andre emner. Emnet er således ikke selvstendig kompetansegivende.

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske øvelser i tolking, der studentene vil få førstehånds erfaringer med de utfordringer som finnes i faget, og kan diskutere disse i lys av teoretiske perspektiver fra språkvitenskap, kommunikasjon, oversetting og etikk. Emnet vil inneholde mye av det samme faglige stoffet som introduksjon til tegnspråktolking (SPPT2110), og vil bygge videre på disse kunnskapene og ferdighetene gjennom en syklisk progresjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene kan bli delt i to eller flere grupper, med én eller to lærere. Undervisningen vil ha et betydelig innslag av praktiske øvelser, veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner og rollespill.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

  • To individuelle arbeidskrav i praktisk tolking/oversetting mellom tegnspråk og talespråk. Arbeidskravene gis og leveres som videopptak eller lydopptak. Talespråktekstene/ tegnspråktekstene som skal oversettes vil variere fra år til år, og blir kunngjort i OsloMets digitale læringsplattform.
  • Ett individuelt skriftlig, teoretisk arbeidskrav (1200 ord +/- 10 %) for å reflektere over tolking/oversetting.

Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets praktiske karakter, og de profesjonsetiske diskusjoner og refleksjoner som foregår i undervisningen. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemestret.

Avsluttende vurdering

Emnet avsluttes med individuell praktisk eksamen i tolking til og fra norsk tegnspråk. Eksamen gjennomføres som et rollespill med én tegnspråklig og én talespråklig aktør. Eksamenssituasjonen utspiller seg som en samtalesituasjon og varer i om lag 20-30 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne og en ekstern sensor.