epn-portlet

Emneplan forSPPT2130 Introduksjon til skrivetolking

Engelsk emnenavn
Introduction to Speech to Text Interpreting
Studieprogram
Høst: Tegnspråk og tolking
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Gjeldende fra høstsemesteret 2017.

Dette emnets funksjon er å være en forberedelse til emnet Skrivetolking som kommer på tredje trinn i bachelorprogrammet, for at studentene skal kunne ha utbytte av undervisningen og nå målsetningene som gjelder for det emnet. Emnet fokuserer på hurtigskriving. Emnet har noe fellesundervisning, men er i høy grad basert på egeninnsats gjennom bruk av opplæringsprogram og annen øving.

Emnet må ses i sammenheng med praksis, og emnet Kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap I (SPPT2120).

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om grunnleggende bruk av pc og tekstbehandlingsprogram
  • kunnskaper om ergonomi ved pc-bruk

Ferdigheter

Studenten kan

  • skrive fortere enn 350 anslag per minutt
  • bruke autokorrektur og komprimeringsteknikker på en hensiktsmessig måte
  • produsere en tilfredsstillende, tolket tekst i en tilrettelagt situasjon.

Generell kompetanse

Studenten

  • har lært å bruke tekstbehandlingsprogram 
  • har kunnskap om primærbrukergruppen av skrivetolking; hørselshemmede/døvblitte, samt personer med kombinert syns- og hørselshemming

Innhold

Emnet gir en innføring i hurtigskriving (touch) på tastatur, bruk av tekniske løsninger som autokorrektur, komprimeringsteknikker, og ergonomi.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet undervises i klasserom, der studenten må ha medbrakt privat PC/Mac. Medbrakt privat eksternt tastatur anbefales. I tillegg til forelesninger arbeides det praktisk med øvinger og oppgaver i felleskap, samt at det gis nødvendig opplæring til å kunne øve på egenhånd.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets praktiske karakter, og er en vesentlig forutsetning for å kunne dra nytte av og nå målsetningene i emnet Skrivetolking (SPPT3030) i tredje studieår. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemestret.

Avsluttende vurdering

Til avsluttende vurdering skal studenten skrivetolke en muntlig framlagt tekst(er)/lydopptak. Eksamen gjennomføres i gruppe(r) i klasserom. Studenten må ha privat medbrakt PC/Mac. Omfang er omlag tre timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ev. tildelt forberedelsesmateriale i forbindelse med muntlig framlagte tekst(er)/lydopptak, samt autokorrekturliste(r).

Vurderingsuttrykk

Karakterskalaen er bestått/ikke bestått. Kravet for bestått er å produsere en tilfredsstillende, tolket tekst i en tilrettelagt situasjon. Teksten skal være en tolket gjengivelse av den muntlig fremlagte teksten/lydopptaket, uten vesentlig språklige eller innholdsmessige avvik.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.