Emneplan forSPPT2130 Introduksjon til skrivetolking

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Gjeldende fra høstsemesteret 2017.

Dette emnets funksjon er å være en forberedelse til emnet Skrivetolking som kommer på tredje trinn i bachelorprogrammet, for at studentene skal kunne ha utbytte av undervisningen og nå målsetningene som gjelder for det emnet. Emnet fokuserer på hurtigskriving. Emnet har noe fellesundervisning, men er i høy grad basert på egeninnsats gjennom bruk av opplæringsprogram og annen øving.

Emnet må ses i sammenheng med praksis, og emnet Kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap I (SPPT2120).

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskaper om grunnleggende bruk av pc og tekstbehandlingsprogram
  • kunnskaper om ergonomi ved pc-bruk

Ferdigheter

Studenten kan

  • skrive fortere enn 250 anslag pr minutt på pc-tastatur
  • bruke autokorrektur og komprimeringsteknikker på en hensiktsmessig måte

Generell kompetanse

Studenten

  • har lært å bruke tekstbehandlingsprogram og kan skrive fort nok til å skrivetolke i en tilrettelagt situasjon

Innhold

Emnet gir en innføring i hurtigskriving (touch) på tastatur, bruk av tekniske løsninger som autokorrektur, ergonomi etc.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet undervises på PC-lab, der det benyttes stasjonære PCer, ev. i noen tilfeller, medbrakte private bærbare maskiner. Det gis noen forelesninger. Det arbeides praktisk med øvinger og oppgaver i felleskap, samt at det gis nødvendig opplæring til å kunne øve på egenhånd.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er ingen krav om deltakelse i undervisningen som gis i dette emnet, men det anbefales å delta, da et godt grunnlag i hurtigskriving er en vesentlig forutsetning for å kunne dra nytte av, og nå målsetningene i emnet Skrivetolking (SPPT3030) på tredje trinn.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemestret.

Avsluttende vurdering

Til avsluttende vurdering skal studentene skrive to muntlig framlagte tekster/lydopptak av talte tekster. Eksamen gjennomføres i gruppe(r) på PC-rom. Omfang er omlag tre timer, inkludert øvingstid, forberedelser og pauser.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Karakterskalaen er bestått/ikke bestått. Kravet for bestått er å skrive raskere enn 250 anslag pr. minutt, uten vesentlige språklige eller innholdsmessige avvik.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Introduction to Speech to Text Interpreting
Studieprogram
Høst: Tegnspråk og tolking
Studiepoeng
5 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk