EPN

SPPT2110 Introduksjon til tegnspråktolking Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Sign Language Interpreting
Studieprogram
Tegnspråk og tolking
Omfang
30 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Revidert emneplan godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget 30. juni 2015. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Siste revisjon godkjent av utdanningsutvalget 29. januar 2018. Redaksjonell endring 30. april 2018 og 18. desember 2020. Gjeldende fra høstsemesteret 2021.

Emnet består i hovedsak av praktiske øvelser, veiledning og faglig dialog om tolking til og fra tegnspråk i ulike kontekster. Det legges stor vekt på egeninnsats i og utenom undervisningen.

Emnet må ses i sammenheng med praksis og emnet kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap I (SPPT2120).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskaper om

 • grunnleggende aspekter ved tolking til og fra norsk tegnspråk,
 • ulike perspektiver på tolking/oversetting og konsekvenser av disse
 • hva slags forhold som spiller inn på de valg tolken gjør i tolkesituasjonen
 • tolkens taushetsplikt og de forventninger som foreligger til tolkens yrkesetikk
 • oversettingsteori
 • veiledning
 • samarbeid i totolksystem

Ferdigheter

Studenten kan

 • tolke til og fra norsk tegnspråk i en tolkesituasjon tilpasset studenter på dette nivået
 • plassere seg hensiktsmessig i ulike situasjoner
 • foreta effektive reparasjoner i samtalene
 • gjenskape/oversette turtakingssignaler, sjangertrekk og prosodiske trekk i en samtale tilpasset studenter på dette nivået
 • delta i faglige diskusjoner på tegnspråk

Generell kompetanse

Studenten

 • har opparbeidet god kunnskap og bevissthet om profesjonen tolking og tolkens arbeidsoppgaver
 • har opparbeidet god kunnskap og bevissthet om døves møteplasser
 • har opparbeidet en god bevissthet omkring ulike aspekter ved tekst, samtale og oversetting (simultan og konsekutiv) og om hvordan tolkens atferd påvirker samtalesituasjonen

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske øvelser i tolking, der studentene vil få førstehånds erfaringer med de utfordringer som finnes i faget, og kan diskutere disse i lys av teoretiske perspektiver fra språkvitenskap, kommunikasjon, oversetting og etikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene kan bli delt i to eller flere grupper, med én eller to lærere. Undervisningen gis i form av praktiske øvelser, veiledning i store eller små grupper, forelesninger, diskusjoner, rollespill, PBL-prosjekter osv.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innen gitte frister og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 3 arbeidskrav i praktisk tolking/oversetting mellom tegnspråk og talespråk. Oppgavene vil variere fra år til år, og blir kunngjort i undervisningsplanen. Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets praktiske karakter, og de profesjonsetiske diskusjoner og refleksjoner som foregår i undervisningen. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.     

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemestret.

Avsluttende vurdering

Emnet har mappevurdering. To større oppgaver, ett i høstsemesteret og ett i vårsemesteret, er mappebidrag som til sammen utgjør eksamen og gir grunnlag for avsluttende vurdering. De to mappebidragene vil være oppgaver i hhv. tolking fra og til norsk tegnspråk.

Ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått resultat på ordinær eksamen, kan en omarbeidet mappe leveres til ny eksamen. Ved et tredje forsøk må det leveres en helt ny mappe.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Mappen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.