EPN

SPPT1040 Videregående tegnspråkteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Continuing Sign Language Theory
Studieprogram
Tegnspråk / Norsk tegnspråk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Revidert emneplan godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget 30. juni 2015. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Redaksjonell endring lagt inn 14. februar 2019, 28. januar 2020 og 29. januar 2021. Gjeldende fra vårsemesteret 2022.

Studentene skal utdype sin språkteoretiske innsikt og forståelse av kulturelle og historiske forhold.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har videreutviklet sin kunnskap om grammatikken i norsk tegnspråk og andre tegnspråk
 • har videreutviklet sin kunnskap om døves kultur og historie, også i internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om tegnspråkstilistikk og om navnetegn
 • har kunnskap om tospråklighet hos døve mennesker

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for morfologiske prosesser
 • kan redegjøre for tegnklasser, navnetegn og andre emner innen tegnspråkteori
 • kan redegjøre for ulike syn på kommunikasjon og språk samt metoder i undervisning av døve gjennom historien
 • kan redegjøre for hva norsk tegnspråk er og om døvesamfunnet, også transnasjonale aspekter ved dette

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse i tegnspråkgrammatikk
 • har kompetanse i døves historie og kultur
 • har kompetanse om døves tospråklighet
 • kan gi informasjon om tegnspråk og tolking til ulike målgrupper, også i et internasjonalt perspektiv

Innhold

Studentene får utdyping av språklige emner fra emnet grunnleggende tegnspråkteori (10 studiepoeng) med emner som ordklasser/tegnklasser, navnetegn, tegnspråkstilistikk, om morfologiske prosesser (tegnendringer o.l.), samt historisk-kulturelle emner som døve barns tegnspråklige og tospråklige utvikling, om kommunikasjonssyn og -metoder i undervisning av døve gjennom historien.

Arbeids- og undervisningsformer

Den teoretiske undervisningen foregår i plenum og er vanligvispå norsk tegnspråk uten tolk. Det kan bli gitt forelesninger på norsk talespråk.

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og studentaktive læringsformer.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Studentene skal levere en individuell emneoppgave på 1500-2000 ord.Temaet skal være godkjent av faglærer på forhånd. Formålet med arbeidskravet er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets betydning for evnen til å delta i diskusjoner og refleksjoner om norsk tegnspråk på programmet. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret.

Avsluttende vurdering

Eksamen er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på 2000 ord +/- 10 %, eventuelt som videofil på 12 minutter +/- 10 % (se -Eksamensspråk- nedenfor).

Eksamensspråk

Følgende språk kan benyttes: skriftlig norsk (bokmål eller nynorsk), svensk, dansk eller engelsk, eller norsk tegnspråk. Studenter som ønsker å levere på tegnspråk, må sende e-post om dette til infosenter-lui@oslomet.no innen gjeldende frister.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Avsluttende vurdering sensureres av to interne sensorer.