epn-portlet

Emneplan forSPPT1030 Videregående kommunikasjon på tegnspråk

Engelsk emnenavn
Continuing Communication in Norwegian Sign Language
Studieprogram
Høst: Tegnspråk / Tegnspråk og tolking
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Tegnspråk / Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Redaksjonelle endringer foretatt 29. juni 2015. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Gjeldende fra vårsemesteret 2018.

Studentene skal videreutvikle sine språklige ferdigheter slik at de kan forstå og selv delta i samtaler om de fleste av dagliglivets hendelser og gjøremål, og slik at de kan forstå videotekster om ulike emner fortalt av tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om morfologiske prosesser, om proformtegn
  • har kunnskap om ulike tegnspråklige varianter hos tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn
  • har utviklet sine språklige kunnskaper at de kan forstå og selv delta i samtaler om dagliglivets hendelser og gjøremål

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjøre seg forstått og forstå videotekster om ulike emner fortalt av tegnspråkbrukere i ulike aldre og med ulik bakgrunn
  • kan bruke morfologiske endringer på tegn og aktivt kunne bruke proform-tegn

Generell kompetanse

Studenten

  • har kjennskap til hva som kreves i tegnspråklige monologer om ulike temaer   
  • har kjennskap til prinsipper for å utvikle fagterminologi innen ulike fagområder

Innhold

I tillegg til å utvide vokabularet lærer studentene å bruke tegnendringer (morfologiske prosesser med utgangspunkt i en grunnform), proform-tegn (morfologisk komplekse tegn uten grunnform), topikalisering/temaledd, bruke enkel fagterminologi innen skolefag og bygge opp tegnspråklige monologer om ulike temaer og overfor ulike adressater.

Arbeids- og undervisningsformer

Den praktiske undervisningen foregår gruppevis med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på studentenes tegnspråklige produksjon. Undervisningen gis i all hovedsak på norsk tegnspråk. Det forventes at studentene ikke bruker talespråk i disse timene. Det benyttes tolk ved behov.

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og praktiske oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på tegnspråk. Tavlebruk, bilder, skrift, video og håndalfabet vil også bli benyttet. Utstyr som hørselsvern og ørepropper vil benyttes i perioder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Studentene skal levere til faglærer og få godkjent fire arbeidskrav, to av disse i gruppe. Av praktiske hensyn bør gruppen bestå av to studenter. Formålet med arbeidskravet er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold. Studentene vil gi hverandre tilbakemelding på to av arbeidskravene, på de to andre gis tilbakemelding av faglærer.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets praktiske karakter. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret.

Avsluttende vurdering

Eksamen er en individuell to timers eksamen, hvor 1,5 timer er forberedelsestid. Eksamen foregår i språklab. Oppgaven kommer i form av en video, hvor studenten presenteres for en tekst på tegnspråk presentert muntlig av en tegnspråkmodell. Studenten skal svare på et antall spørsmål knyttet til denne teksten. Så får studenten en valgfri oppgave, og skal forberede en egen tekst på tegnspråk på ca. 3 minutter. Etter forberedelsestiden skal studenten inn til muntlig eksaminasjon og besvare oppgavene på tegnspråk.

Eksamensspråk

Eksamensspråk er norsk tegnspråk.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Avsluttende vurdering sensureres av ekstern og intern sensor.