epn-portlet

Emneplan forSPPT1020 Grunnleggende tegnspråkteori

Engelsk emnenavn
Basic Sign Language Theory
Studieprogram
Høst: Tegnspråk / Tegnspråk og tolking
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Tegnspråk / Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Revidert emneplan godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget 30. juni 2015. Revisjon godkjent i studieutvalget 11. mai 2017. Redaksjonell endring lagt inn 14. februar 2019 og 28. januar 2020. Gjeldende fra høstsemesteret 2020.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om tegnspråkgrammatikk og om døves kultur og historie. Mange av de teoretiske emnene blir også gjennomgått i de praktiske emnene.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har forståelse av hva ikonisitet, spatialitet, simultanitet og seksvensialitet betyr
  • har kjennskap til hva som kjennetegner ulike setningstyper
  • har kjennskap til blandingsformer mellom tegnspråk og talespråk
  • har kunnskap om tegnspråkgrammatikk og om døves kultur og historie

Ferdigheter

Studenten

  • kan redegjøre for forskjellene mellom de ulike setningstypene
  • kan forklare de nødvendige strategier for å sikre kommunikasjon og unngå misforståelser

Generell kompetanse

Studenten

har kompetanse om hvordan tegnspråk har fått status som eget språk i storsamfunnet, samt kommunikasjonssituasjonen til ulike grupper av døve, tunghørte og døvblitte

Innhold

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om tegnspråkgrammatikk og om døves kultur og historie. Mange av de teoretiske emnene blir også gjennomgått i praksistimene. Språklige emner er f.eks. oppbygningen av enkelttegn, ikonisitet, simultanitet og spatialitet, setninger som uttrykker negasjon, bekreftelse, ulike spørresetninger, uttrykk for tid, blandingsformer mellom tegnspråk og talespråk. Det gis også undervisning i kulturelle og historiske emner som ulike perspektiver på døvhet, historien om døve mennesker, og om hvordan tegnspråk har fått status som eget språk i storsamfunnet, samt kommunikasjonssituasjonen til ulike grupper av døve, tunghørte og døvblitte.

Arbeids- og undervisningsformer

Den teoretiske undervisningen foregår i plenum og er vanligvispå norsk tegnspråk med tolk. Det kan bli gitt forelesninger på norsk talespråk.

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og studentaktive læringsformer.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Studentene skal skrive en individuell hjemmeoppgave på 1500-2000 ord. Temaet skal være godkjent av faglærer på forhånd. Oppgaven vurderes som godkjent/ikke godkjent. Formålet med arbeidskravet er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemestret.

Avsluttende vurdering

Eksamen er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på 2000 ord +/- 10 %, eventuelt som videofil på 12 minutter +/- 10 % (se -Eksamensspråk- nedenfor)

Eksamensspråk

Følgende språk kan benyttes: skriftlig norsk (bokmål eller nynorsk), svensk, dansk eller engelsk, eller norsk tegnspråk. Studenter som ønsker å levere på tegnspråk, må sende e-post om dette til infosenter-lui@oslomet.no innen gjeldende frister.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Avsluttende vurdering sensureres av to interne sensorer.