epn-portlet

Emneplan forSPPT1010 Grunnleggende kommunikasjon på tegnspråk

Engelsk emnenavn
Basic Communication in Norwegian Sign Language
Studieprogram
Høst: Tegnspråk / Tegnspråk og tolking
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Tegnspråk / Tegnspråk og tolking
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent i studieutvalget 2. mai 2013. Redaksjonelle endringer foretatt 29. juni 2015. Revisjon godkjent av studieutvalget 11. mai 2017. Gjeldende fra høstsemesteret 2017.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk slik at de kan forstå og selv delta i enkle samtaler om hendelser i hverdagen, og slik at de kan forstå og selv produsere korte og enkle fortellinger.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kjenner til de basale tegnene
  • kjenner til håndalfabetene
  • kjenner til grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk
  • kjenner til turtakingsregler

Ferdigheter

Studenten

  • kan kommunisere og bruke enkle setningstyper som fortellende, spørrende, benektende og bekreftende
  • kan fortelle både i monologer og dialoger
  • kan enkle strategier for å sikre kommunikasjon og unngå misforståelser

Generell kompetanse

Studenten

  • har kjennskap til myter og andre misoppfatninger av norsk tegnspråk og om døve mennesker
  • har kjennskap til grammatiske strukturer i norsk tegnspråk

Innhold

Studentene lærer et grunnleggende vokabular, håndalfabet, skille mellom utsagnssetninger og ulike typer spørresetninger, uttrykke negasjon og bekreftelse på forskjellige måter, bruke lokalisasjon i dialoger og monologer, bruke turtakingssignaler, gi uttrykk for tid i dialoger og monologer, bruke strategier for avlesning, strategier for å sikre kommunikasjon og unngå misforståelser.

Arbeids- og undervisningsformer

Den praktiske undervisningen foregår gruppevis med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på studentenes tegnspråklige produksjon. Undervisningen gis i all hovedsak på norsk tegnspråk. Det forventes at studentene ikke bruker talespråk i disse timene. Det benyttes tolk ved behov.

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og praktiske oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på tegnspråk. Tavlebruk, bilder, skrift, video og håndalfabet vil også bli benyttet. Utstyr som hørselsvern og ørepropper vil benyttes i perioder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Studentene skal levere til faglærer og få godkjent tre arbeidskrav, to av disse i gruppe. Av praktiske hensyn bør gruppen bestå av to studenter. Formålet med arbeidskravet er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold. Studentene vil gi hverandre tilbakemelding på et av arbeidskravene, på de to andre gis tilbakemelding av faglærer.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets praktiske karakter. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret.

Avsluttende vurdering

Eksamen er en individuell to timers eksamen, hvor 1,5 timer er forberedelsestid. Eksamen foregår i språklab. Oppgaven kommer i form av en video, hvor studenten presenteres for en tekst på tegnspråk presentert muntlig av en tegnspråkmodell. Studenten skal svare på et antall spørsmål knyttet til denne teksten. Så får studenten en valgfri oppgave og skal forberede en egen tekst på tegnspråk på ca. 3 minutter. Etter forberedelsestiden skal studenten inn til muntlig eksaminasjon og besvare oppgavene på tegnspråk.

Eksamensspråk

Eksamen gjennomføres på norsk tegnspråk.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Avsluttende vurdering sensureres av ekstern og intern sensor.