EPN

SPOVIT Vitenskapsteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Philosophy of Science
Studieprogram
Ph.d.-program i bibliotek og informasjonsvitenskap / Ph.d.-program i samfunnsvitenskap / Ph.d.-program i profesjonsstudier
Ph.d.-program i profesjonsstudier
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Emnehistorikk

Innledning

Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene. I sentrum står problemer som gjelder forklaringen av sosiale fenomener og ulike antagelser som gjøres innen samfunnsforskningen om individuell atferd og om sammenhengene mellom mikro- og makrofenomener. Emnet skal gi deltakerne en dypere forståelse av samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og gjøre dem i stand til analysere forutsetninger som ligger til grunn for egen og andres forskning.

Forkunnskapskrav

Bestått mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.

 

Søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt. Sammendraget sendes inn innen søknadsfristens utløp.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred og oppdatert oversikt over problemstillinger innen samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori

 • kan analysere vitenskapsteoretiske problemstillinger i egen og andres forskning

 

Ferdigheter

Kandidaten

 

 • kan delta i vitenskapsteoretiske diskusjoner om grunnlaget for eget fag og for ulike forskningsretninger

 • kan gjøre bruk av vitenskapsteoretisk refleksjon i utarbeidelsen av egne forskningsprosjekter

 • kan vurdere forskning kritisk gjennom å analysere begreper, modeller og metoder

Innhold

Følgende temaer vil bli tatt opp:

 

 • Kausalitet, lover og mekanismer.

 • Intensjonale forklaringer.

 • Funksjonelle forklaringer.

 • Handling og rasjonalitet.

 • Meningsfortolkning.

 • Metodologisk individualisme og kollektivisme.

 • Realisme og sosial konstruktivisme.

 • Vitenskap og verdier.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og diskusjoner. Med utgangspunkt i konkrete eksempler, gjerne fra kandidatenes egne prosjekter, diskuteres ulike tilnærminger til emnets faglige innhold.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 80 prosent. Emneansvarlig kan i enkelte og særlige tilfeller akseptere unntak fra nærværskravet. I slike tilfeller kan manglende deltakelse i undervisningen kompenseres ved aktiv lesning av den aktuelle pensumlitteraturen.

 

Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent

Vurdering og eksamen

Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

Godkjent deltakelse i emnet og bestått essay gir 5 studiepoeng. Essayet kan være innrettet mot egen avhandling, men dette er ikke et absolutt krav. Essayet skal ha en presis vitenskapsteoretisk problemstilling og være drøftende.Essayet skal ha et omfang på ca. ti sider med dobbelt linjeavstand, skriftstørrelse 12pt og leveres innen innleveringsfristen.

  

Essayet vurderes av emneansvarlig. Essayet vurderes til bestått eller ikke bestått. Essay som vurderes til ikke bestått kan leveres inn som et bearbeidet essay én gang innen en nærmere angitt frist.

 

Vurderingen av essay gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

 

Det gis ikke anledning til forlengelse av innleveringsfristen. Unntak er sykdom som dokumenteres med sykemelding. Etter søknad kan det gis utsettelse tilsvarende den dokumenterte sykdomsperioden.

 

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle.

 

Klageadgang

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet-storbyuniversitet gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Opptakskrav

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad.