EPN

SP9260 Barn og unge i velferdsstaten: forståelser og forskningstilnærminger Emneplan

Engelsk emnenavn
Children in the Welfare State: Understandings and Research Approaches
Studieprogram
Ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler barns posisjon i en velferdsstatskontekst, barns hverdagsliv innenfor barndomsinstitusjoner som barnehage og skole, i familier og i møte med velferdsstatens tjenester og profesjoner.  I emnet legges det særlig vekt på faglige tradisjoner som bidrar til kontekstualiserte analyser av jenter og gutters dagligliv, oppvekst og utvikling; sosiokulturell teori, interseksjonell teori og tverrfaglige barndomsstudier. Barn/unges rettigheter, med vekt på retten til deltakelse, er et særlig tema. Barns liv, erfaringer og deltakelse analyseres i en overordnet samfunnsmessig og sosialpolitisk kontekst. Metodologiske tilnærminger for å utforske sammenhenger mellom barns ulike hverdagslivsarenaer med sine varierte relasjoner, aktiviteter og innbyrdes forbindelser, blir presentert. Kunnskapsformer som rommer barns forståelse av seg selv og sin situasjon har en sentral plass i emnet. Emnets pensum omfatter klassiske og nyere tekster i skandinavisk og internasjonal barneforskning.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har

  • inngående kunnskap om utvalgte, sentrale barneforskningstradisjoner; deres teoretiske og metodologiske aspekter
  • reflektert kunnskap om barn/unges rettigheter og deltakelsesprosesser i noen av velferdsstatens profesjonsfelt

Ferdigheter

Kandidaten har

  • analytisk kunnskap om ulikheter mellom barn, knyttet til kjønn, sosial klasse, etnisk tilhørighet, alder og fysisk funksjon/nedsettelse, herunder hvordan ulikheter skapes og samspiller, og hvordan de gis allmennkulturelle så vel som faglige betydninger i forståelser av barn og i profesjonelt arbeid med barn
  • faglig og systematisk grunnlag for å designe og gjennomføre studier om og med barn (0 til 18 år), som direkte eller indirekte berøres av velferdsstatens ordninger

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • vurdere og identifisere nye forskningsspørsmål på feltet
  • delta i debatten i nasjonale og internasjonale fora

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og presentasjon av deltakernes egne prosjekter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Deltakelse er obligatorisk og forventet alle undervisningsdager. Kun i spesielle tilfeller kan et mindre fravær fra undervisning (inntil 20 %) godtas etter søknad. Vurderingsform i emnet vil være essay. Ved ikke godkjent fravær vil deltaker miste retten til å få essayet vurdert. 

Vurdering og eksamen

Det skal det skrives et essay på ca. 8-10 sider med utgangspunkt i eget prosjekt, relatert til kursets innhold. Essayet skal leveres innen oppgitt frist, senest innen to måneder etter at emnet er avsluttet, og vurderes av emneansvarlig. Bestått essay er en forutsetning for å oppnå fem studiepoeng. Dersom essayet  vurderes til Ikke bestått, kan kandidaten levere inn et bearbeidet essay én gang innen et nærmere angitt tidspunkt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Sensorordning

Emneansvarlig/e vurderer essay.

Opptakskrav

Målgruppen for emnet er kandidater tatt opp i doktorgradsprogrammet samfunnsvitenskap, men vil være åpent for kandidater ved andre ph.d.-programmer som ønsker å fordype seg innen fagområdet.

Interne ph.d.-kandidater melder seg opp via Studentweb, og sender et sammendrag av sitt prosjekt, maks en side, til ph.d.-administrasjonen.

Eksterne ph.d.-kandidater søker via Søknadsweb, hvor de laster opp nødvendig attester som

  1. Bekreftelse på opptak i et ph.d.-program
  2. Prosjektbeskrivelse, (ca. en side), oppgi og hvordan emnet vil være relevant for eget prosjekt

Maksimalt antall deltakere er 15.

Emneansvarlig

Oddbjørg Skjær Ulvik