Emneplan forSOSV3111 Empatisk og oppmerksom kommunikasjon

Innledning

Formålet med emnet er å bidra til forståelse og erkjennelse om forholdet mellom konfliktskapende vs kontaktskapende kommunikasjon. Emnet skal bevisstgjøre studenten i forhold til egen kommunikasjon og gi studenten ferdigheter slik at han/hun kan anvende ikkevoldskommunikasjons modellen i praksis, og arbeide med oppmerksomt nærvær.

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i 1. og 2. studieår må være bestått. Studenten tildeles plass etter søknad.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • ikkevoldskommunikasjonsmodellen (IVK)

 • oppmerksomt nærvær

 • ikkevoldsfilosofi

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende ikkevoldskommunikasjonsmodellen i praksis

 • reflektere kritisk over kommunikasjon som fenomen, med fokus på fredsskapende, versus konfliktskapende forhold ved kommunikasjonen

 • arbeide med eget oppmerksomt nærvær

 • anvende ikkevoldskommunikasjon i praksis, både som empati med seg selv og empati med andre

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise forståelse for grunnleggende anerkjennelse i kommunikasjon

 • gjenkjenne ikkevoldskommunikasjon i forhold til annen kommunikasjon og se modellens muligheter og begrensninger

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over 10 uker med 6 undervisningsdager. Gruppetrening foregår mellom samlingene. Det forventes aktiv deltakelse fra hver enkelt for å bidra til egen og andres læring. Studenten må være innstilt på å arbeide med egne lærings- og utviklingsprosesser.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • valg av 200 sider selvvalgt pensum

 • refleksjonsnotat om egen erfaring med bruk av IVK knyttet til teori. Notatet skal ha et omfang på 2-3 sider.

 • tilbakemelding på andre studenters refleksjonsnotat

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig fordypningsoppgave. Gjennom hele studiet arbeider studentene med en oppgave med en personlig refleksjon og teoretisk fordypning i enten et tema som er relevant i forhold til ikkevoldskommunikasjon og oppmerksomt nærvær eller arbeid med sentrale begreper innenfor ikkevoldskommunikasjon og mindfulness. Oppgaven skal være på 8-10 sider.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillattså lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse.

Emneansvarlig

Jannicke Heyerdahl-Larsen

Om emnet

Engelsk emnenavn
Empathic and Mindful Communication
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i sosialt arbeid
Emnehistorikk