EPN

SKUT4323 Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Physical Education and Physical Education Didactics 1
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Revisjon av emneplan godkjent av utdanningsutvalget 24. januar 2022.

 

 

Fagfordypningen i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk består av to emner à 15 studiepoeng. Emnene

er Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 1 og Fagfordypning i kroppsøving og

kroppsøvingsdidaktikk 2.

 

 

Kroppsøving og kroppsøvingssdidaktikk 1 skal gi studentene inngående kunnskap om forskning på

kroppsøving. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og

internasjonal forskning, samt å kunne anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen. Emnet fokuserer

på undervisning og læring i kroppsøvingsfaget, og på kritisk analyse av digitale uttrykk og ressurser i

faget. Aktuelle problemstillinger i faget blir drøftet.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell

kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskning på sentrale emner innen undervisning i kroppsøving og innen kroppsøvingsdidaktikk

 • har forskningsbasert kunnskap om utvalgte pedagogiske modeller for undervisning i kroppsøving

 • har inngående kunnskap basert på forskning om ulike former for vurdering i kroppsøving

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan, basert på vitenskapelig tenkemåte, planlegge og gjennomføre undervisning og vurdering i kroppsøving og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring

 • kan på avansert nivå søke opp relevant forskningslitteratur knyttet til kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk og trekke ut, vurdere og formidle innholdet skriftlig og muntlig

 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler kroppsøvingsfagets didaktikk

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til undervisning i kroppsøving

 • kan på avansert nivå formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse knyttet til kroppsøvingsfaget

 • har profesjonsfaglig digital kompetanse

Innhold

Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om publisert forskning på kroppsøvingsfaget og på

kroppsøvingsdidaktikk. Emnet setter søkelys på undervisning i kroppsøving, og på hvordan utvalgte

pedagogiske modeller og former for vurdering i faget kan fremme elevenes læring. I emnet vil studentene

blant annet arbeide med digitale uttrykk og ressurser, og kritisk analysere hvilke perspektiv de gir på fysisk

aktivitet, bevegelse, kropp og kroppsøving. Aktuelle forskningsbaserte problemstillinger knyttet til

kroppsøvingsfaget vil bli drøftet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen på emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, gruppearbeid, seminarer og

veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 prosent deltakelse i undervisning som er tilrettelagt som seminar

 • Studentene skal gjennom gruppearbeid lage posters som de presenterer i ca. ti minutter for medstudenter.

 

Seminarene preges av studentaktiv undervisning som tar utgangspunkt i dialog og skal understøtte studentenes øvelser i kritisk tenkning, selvstendighet og refleksjon. Dette fordrer tilstedeværelse.

Vurdering og eksamen

En individuell, skriftlig semesteroppgave på 4500 ord +/- ti prosent i form av en litteraturstudie om selvvalgt tema innen emnets område.

 

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter kan semesteroppgaven omarbeides.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.