epn-portlet

Emneplan forSKOMPDPRA4 Praksisstudier i sykepleie ved psykisk og rusrelatert lidelse

Engelsk emnenavn
Clinical Studies, Mental Health and Substance Abuse
Studieprogram
Vår: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS - desentralisert
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Emnehistorikk

Innledning

Studiepoeng fra rammeplan er:

 • Hovedemne 1 - 2 stp.
 • Hovedemne 2 - 7 stp.
 • Hovedemne 3 - 3 stp.
 • Hovedemne 4 - 3 stp.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kliniske vurderingsprosesser i sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov og ressurser i psykisk helsearbeid, herunder terapeutisk samhandlingsaktivitet og miljøterapi

 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på psykiske lidelser og psykisk helsearbeid: relasjonens betydning, yrkesetikk, estetikk og verdighet og integritet i samhandling med pasient og pårørende

 • har kunnskap om mestringsstrategier og bedringsprosesser (pasientperspektiv, brukermedvirkning og empowerment)

 • har kunnskap om psykiske og psykososiale problemer hos flyktninger og innvandrere: traume, tap, sorg og identitet

 • har kunnskap om sammenheng mellom rus og psykiske lidelser

 • har kunnskap om psykisk helse i et historisk perspektiv

 • har kunnskap om hvordan psykiske lidelser som psykoser, personlighetsforstyrrelser, angst og stemningslidelse påvirker pasientenes grunnleggende behov, samt spesielle forhold ved alderspsykiatri

 • har kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering relatert til aktuelle sykdommer

 • har kunnskap om tvangsbestemmelser ut fra helselovgivningen for kommune- og spesialisthelsetjenesten

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan observere, vurdere og utføre sykepleie til pasienter med psykiske lidelser og reflektere over egen faglig utøvelse overfor mennesker med psykiske lidelser

 • behersker relevant legemiddelhåndtering

 • kan delta aktivt i tverrfaglig samarbeid

 • kan anvende teori om personlighetspsykologiske faktorer, kognitive funksjoner, ego-funksjoner, identitet, selvbilde og stemningsleie

 • kan anvende teori om terapeutisk kommunikasjon og samhandlingsprinsipper, og teori om tilrettelegging av terapeutisk klima

 • kan anvende relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid i møte med og i behandling av mennesker med psykiske lidelser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre sykepleieintervensjoner knyttet til pasienter innen psykisk helsearbeid og rusbehandling

 • kan utveksle synspunkter som bidrar til fagutvikling i praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier i helse og omsorgsektor i en kommune i Nordland, digitale læringsressurser, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver, logg, seminarer, veiledning og selvstudier.

Studentene gjennomfører først ca. 2 uker med digital, teoretisk undervisning som forberedelse, før 8 uker praksis med direkte pasientkontakt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle praksisstudier innehar forskjellige obligatorisk aktiviteter og oppgaver i gjennomføringen. Se kapittel om praksisstudier.

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden.

For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det nok tilstedeværelse.

 • Mindre enn 10 % fravær, studenten kan fullføre praksisemnet på vanlig måte.
 • 10-20 % fravær, studenten kan hvis mulig, ta igjen praksis man mangler. Dette må avtales med praksisveilederen og veilederen ved universitetet.
 • Mer enn 20 % fravær, studenten må ta hele praksisemnet på nytt.

Studentene er ansvarlig for å få kopi av sitt vurderingsskjema fra veileder. Skjemaet skal fremlegges for ny veileder i neste praksisperiode.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-ikke bestått.

Sensorordning

En representant fra praksisstedet og en representant fra universitetet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Emneoverlapp

SKOMDPRA4, SKOMPPRA4, SYBAPRA4 og SYBASPRA4 er 100% overlappende.