epn-portlet

Emneplan forSKOMPDPRA1 Praksisstudier i eldreomsorg og geriatri

Engelsk emnenavn
Clinical studies, Homebased Services/Nursing Home
Studieprogram
Vår: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS - desentralisert
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2021
Emnehistorikk

Innledning

Emnet innledes med en praksisforberedende uke. Studentene vil få en innføring i norsk forståelse av veiledning, ledelse og sykepleierens rolle og funksjon i eldreomsorg.

Studiepoeng fra rammeplan er:

 • Hovedemne 1 - 3 stp.

 • Hovedemne 2 - 8 stp.

 • Hovedemne 3 - 2 stp.

 • Hovedemne 4 - 2 stp.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sykdommers påvirkning av grunnleggende behov

 • har bred kunnskap om kliniske vurderingsprosesser i sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov og stryrke pasientens egne ressurser i sykdomsforløpet

 • har kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering relatert til aktuelle sykdommer

 • har kunnskap om lover og forskrifter som angår legemiddelhåndtering

 • har kunnskap om verdighet og eksistensielle utfordringer hos målgruppene

 • har kunnskap om aktuelle pasientfenomener

 • har kunnskap om pårørendes situasjon

 • har kunnskap om ledelse av sykepleietjenester i kommunen ut fra lovbestemmelser: rett til nødvendig helsehjelp, informasjon og medvirkning og individuell plan

 • har kunnskap om omsorg ved livets slutt

 • har kunnskap om estetikkens betydning i sykepleie

 • har kunnskap om kommunikasjon knyttet til målgruppens spesielle behov

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov og ressurser i forhold til pasienter med varig eller tilbakevendende sykdomstilstander

 • organisere, lede og koordinere sykepleie til en gruppe pasienter

 • gjennomføre praktiske prosedyrer etter gjeldene retningslinjer

 • anvende ulike kartleggingsverktøy i pasientbehandlingen

 • anvende kunnskap om yrkesetiske retningslinjer inklusiv taushetsplikten

 • kan vurdere sammenhenger mellom multidiagnose, polyfarmasi og pasientens tilstand

 • beherske relevant legemiddelhåndtering

 • utøve kunnskapsbasert praksis i Helsehus

 • identifisere etiske utfordringer og ta beslutninger på bakgrunn av faglig refleksjon

 • utføre sykepleie for å ivareta pasientens verdighet i møte med eksistensielle problemer og utfordringer

 • anvende aktuelt dokumentasjonssystem

 • kan anvende kunnskap om lovverket med særlig fokus på brukermedvirkning og samtykkekompetanse, internkontroll, rett til øyeblikkelig vurdering og behandling

 • reflektere over sykepleietilbudet i kommunehelsetjenesten

 • anvende teori om kommunikasjon knyttet til målgruppens spesielle behov og tverrfaglig samarbeid

 • kommunisere, veilede og samhandle med pasienter, pårørende, ansatte og medstudenter

 • informere, undervise og veilede pasienter og pårørende om problemer som oppstår ved sykdom, lidelse og død

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre sykepleiefaglige arbeidsoppgaver i kommunehelsetjenesten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til etiske utfordringer

 • kan utveksle synspunkter for å fremme fagutvikling i praksis

 • har innsikt i samhandling i og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier i helse og omsorgsektor i en kommune i Nordland, digitale læringsressurser, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver, logg, seminarer, veiledning og selvstudier.

Studentene gjennomfører først ca. 2 uker med digital, teoretisk undervisning som forberedelse, før 8 uker praksis med direkte pasientkontakt.

.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle praksisstudier innehar forskjellige obligatorisk aktiviteter og oppgaver i gjennomføringen. Se kapittel om praksisstudier. 

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden.

For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det nok tilstedeværelse.

 • Mindre enn 10 % fravær, studenten kan fullføre praksisemnet på vanlig måte.
 • 10-20 % fravær, studenten kan hvis mulig, ta igjen praksis man mangler. Dette må avtales med praksisveilederen og veilederen ved universitetet.
 • Mer enn 20 % fravær, studenten må ta hele praksisemnet på nytt.

Studentene er ansvarlig for å få kopi av sitt vurderingsskjema fra veileder. Skjemaet skal fremlegges for ny veileder i neste praksisperiode.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-kke bestått.

Sensorordning

En representant fra praksisstedet og en representant fra universitetet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.