epn-portlet

Emneplan forSKOMPD1000 Sykepleiens faglige og samfunnsvitenskapelige grunnlag

Engelsk emnenavn
The Profession of Nursing and Social Science
Studieprogram
Vår: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS - desentralisert
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Emnehistorikk

Innledning

Sykepleiens faglige og samfunnsvitenskapelige grunnlag består av to fokusområder hentet fra både rammeplanens hovedemne 1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag og hovedemne 4: Samfunnsvitenskapelige emner.

Hensikten med emnet er at studenten skal få kunnskaper om sykepleiefagets historikk, idegrunnlag og yrkesetikk samt stats og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk.

Studiepoeng fra rammeplan er:

 • Hovedemne 1 - 10 stp.

 • Hovedemne 4 - 5 stp.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 

Studenten

 • har kunnskap om sykepleie som fag, profesjon og vitenskap

 • kan gjøre rede for sykepleiens historie og tradisjon

 • kjenner til vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder

 • har kunnskap om kunnskapsbasert praksis

 • kjenner til fag- og forskningskritiske debatter

 • har kunnskap om etisk teori og yrkesetiske prinsipper

 • har kunnskap om stats og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk: velferdsstatens utvikling og sammenhengen mellom samfunnsutvikling, levekår og individuelle helse- og sosialproblemer, lover og forskrifter

 • har kunnskap om pasientsikkerhet og kvalitet i sykepleie

 • har kunnskap om det kulturelle mangfold i Norge

 • har kunnskap om profesjonell kommunikasjon i ulike relasjoner

 

 

Ferdigheter: 

Studenten

 • kan søke, vurdere og henvise til relevante forskningsartikler for å belyse sykepleiefaglige problemstillinger muntlig og skriftlig

 • kan gjøre rede for ulike etiske teorier og prinsipper

 • kan dokumentere sykepleie på en juridisk og faglig forsvarlig måte

 

 

Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan formidle fagstoff om stats og kommunalkunnskap og helse- og sosialkunnskap, muntlig og skriftlig

 • kan utveksle synspunkter om etiske utfordringer, med spesielt vekt på ivaretagelse av pasientens autonomi, integritet og verdighet

Arbeids- og undervisningsformer

Studiesamling i Oslo i kalenderuke 1 og 2 i 2021. Ellers forelesning, gruppearbeid, veiledning, workshop, seminar på digitale plattformer og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:  

 • Minimum 80 % tilstedeværelse på workshop og seminar

 

 • Studieoppgave 1

Sykepleiens faglige grunnlag

1a) Fokus på etikk

Gruppeoppgave/individuell oppgave Gjennomføring av etikkrefleksjon i grupper med påfølgende individuelt refleksjonsnotat Omfang 1000 ord (+/-20%) Tilbakemelding fra lærer underveis Oppgavene legges fram og diskuteres i studiegruppen med studiegruppeveileder tilstede

1b) Fokus på kunnskapsbasert praksis

Gruppeoppgave Besvarelsen skal legges fram ved bruk av mal for oppgaven på et seminar Omfang 1000 ord (+/-20%)

 

 • Studieoppgave 2

Stats og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk.

2a) Fokus på helse og sosialrett

Individuelt fagnotat Omfang 2000 ord (+/-20%)

2b) Fokus på oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenesten

Individuell elektronisk flervagstest 100% riktig innlevert til fastsatt tid

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen med tilsyn over 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Særtrykk fra lovdata: Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Psykisk helsevernloven og godkjent ordbok.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, en intern og en ekstern

Emneansvarlig

Kari Dahl