epn-portlet

Emneplan forSKA6100 Karrierekompetanse

Engelsk emnenavn
Career skills
Studieprogram
Høst: Karrierekompetanse
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Karrierekompetanse
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er etablert som et tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien. Emnets målsetting er at deltakerne skal kunne anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning i utviklingen av karrierekompetanse, utvikle mestringsstrategier til å håndtere sin karriere i et livslangt perspektiv, bruke karriereverktøy på en hensiktsmessig måte, påvirke egne fremtidsmuligheter og utvikle karrierekompetanser. Du vil gjennom kurset få grunnleggende kunnskap om ulike karrierelæringsteorier, bli kjent med ulike karriereverktøy, prøve ut ulike karrierelæringsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper som karrierelæring og karrierekompetanse

 • har kunnskap om forskjellige karrierelæringsaktiviteter og karrierelæringsteorier

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere behov og anvende hensiktsmessige karrierelæringsaktiviteter for å utvikle karrierekompetanse.

 • kan variere mellom kommunikasjonsformer for å vinne tillit, utvikle relasjoner og skape trygge rammer for aktiviteter i karrierelæring

 • kan gjennomføre og evaluere ulike karrierelæringsaktiviteter

 

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevist på egen karrierekompetanse, og kan utvikle mestringsstrategier til å håndtere karriere i et livslangt perspektiv

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • Karrierekompetanser - læring av kunnskaper, holdninger og mestringsstrategier

 • Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse + styrkekartlegging

 • Karriereverktøy

 • Karrierelæringsteorier

 • Karrierelæringsaktiviteter

 • Relasjonskompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Samlingene vil variere mellom teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere.

 

Mellom samlingene vil det være praktiske arbeidskrav som dokumenteres og leveres digitalt (Canvas). Arbeidskravene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger fra egen livssituasjon, arbeidsplass (tidligere eller nåværende) og skal danne grunnlag for å heve deltakers kompetanse på aktuelle områder. Det avtales veiledning på arbeidskrav mellom deltaker og lærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

 

Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 

Arbeidskrav 1

Tema for arbeidskravet er selvinnsikt og utføres individuelt i form av et refleksjonsnotat knyttet opp mot relevant pensum. Omfang 1000 ord +/- 10%

 

Arbeidskrav 2

Tema for arbeidskravet er karrierelæring og karrierekompetanse. Arbeidskravet utføres individuelt i form av en drøftingsoppgave der du viser til en til to karrierelæringsaktiviteter. Drøftes opp mot relevant pensum. Omfang 1000 ord +/- 10%

 

Krav om tilstedeværelse

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes kun ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 100 % tilstedeværelse på nettsamlingene for å kunne avlegge eksamen. Dokumentert fravær ut over 20 % må kompenseres med en faglig oppgave, etter avtale med og vurdering av faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig hjemmeoppgave med én ukes varighet. Omfang: 2000 ord +/- 10%

Ny og utsatt eksamen

 • Ved første ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av oppgaven. Ved senere innlevering må det skrives ny oppgave.

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Emneansvarlig