Emneplan forSFV4500 Anvendt analyseverksted - kvalitativ metode

Innledning

Emnet handler om språkets makt i offentlige tekster som sirkulerer mellom profesjonelle og brukere i velferdsstaten. Velferdsstaten virker og eksisterer gjennom tekster. Tekster så forskjellige som NOUer, journaler, stortingsmeldinger, nyhetsreportasjer og møtereferater bidrar til å forme politikk og påvirker viktige beslutningsprosesser. Hvordan en «klient», «bruker», «pasient» eller «beboer» fremstilles i en journal kan få avgjørende betydning for personens videre liv. Emnet fokuserer på språk som en maktfaktor i velferdsstaten og i møte med den enkelte klient.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten har innsikt i

  • ulike tekstanalytiske tradisjoner
  • ulike teorier om makt og språk
  • ulike tekstsjangre med betydning for velferdssamfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten kan selvstendig

  • diskutere anvendeligheten av ulike tekstanalytiske metoder
  • analysere ulike velferdstekster
  • reflektere over språk og tekst som maktfaktorer innenfor velferdssamfunnet og i eget arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og praktisk analysearbeid i grupper og gjennom plenumsdiskusjoner. Studenten får et reflektert forhold til analyseredskapene gjennom selvstendig arbeid med ulike typer tekster.I

Det praktiske analysearbeidet foregår i form av to skriveseminar. I forkant av første seminar leverer studenten inn et førsteutkast til essay. Det gis tilbakemelding fra seminaransvarlig på første seminar. I forkant av andre seminar leverer studenten et bearbeidet utkast av eget essay, og leser to medstudenters førsteutkast. På det andre seminaret skal studenten gi skriftlige og muntlige opponentkommentarer på disse. For å få opponentkommentarer og tilbakemelding fra seminarleder, forutsettes deltakelse i begge seminar

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav

Vurdering og eksamen

Studentene skal skrive et essay med utgangspunkt i en selvvalgt foreliggende tekst. I essayet skal studentene analysere den selvvalgte teksten med utgangspunkt i en av analysemetodene på pensum. Valg av analysemetode skal begrunnes ut fra dens anvendelighet i forhold til valgte problemstilling og tekst.  Essayet skal være på 10 sider +/- 10 %. Midtveis i emnet vil studentene som deltar på skriveseminarene få tilbakemelding på et førsteutkast til essay fra henholdsvis to medstudenter og faglærer. Essayet bearbeides deretter videre og leveres til en fastsatt frist.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av essayene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innenfor de ulike karakteruttrykkene.

Emneansvarlig

Marit Haldar

Om emnet

Engelsk emnenavn
Applied analyses workshop - qualitative method
Studieprogram
Høst: Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterprogram i sosialfag / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterprogram i sosialfag / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid