Emneplan forSFV4300 Sosiale kategoriers samspill i sosialt arbeid

Innledning

I samfunnsvitenskapene har sosiale kategorier som kjønn, sosial klasse, etnisitet, rase, seksualitet og alder tradisjonelt utgjort atskilte forskningsområder, gjerne knyttet an til ulike teorier. Et resultat av denne inndelingen har vært at slike kategorier ofte framstilles som isolerte variabler i menneskers liv. Kritikk som er reist mot slike forståelser er at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar den dynamikken som oppstår når flere kategorier virker sammen. Er det kategorien -mann- eller kategorien -etnisk minoritet- som tillegges vekt? Tilbyr kategorien -kvinne- det samme mulighetsrommet for alle som tilordnes eller identifiserer seg med denne kategorien? Får kategoriene -ung-, -gutt-, -innvandrer- andre betydninger knyttet til seg enn -ung-, -gutt-, norsk-?

Emnet gjennomgår teorier som adresserer hvordan slike kategorier får vekslende betydninger avhengig av andre, samtidige kategoritilhørigheter. På bakgrunn av dette tilbyr emnet teoretiske, metodiske og praktiske muligheter til å utforske dynamikk som oppstår i samspillet mellom sentrale sosiale kategorier. Gjennom hele emnet vil vi arbeide med å gjøre denne typen analyser relevante for sosialfaglig arbeid i bred forstand.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset har kandidaten følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten har

  • kunnskap om makt- og kategoriseringsprosesser som bidrar til forming av de aktuelle kategoriene i vår tid, og forståelse for hvilke sosialfaglige implikasjoner disse kan få
  • innsikt i samvirke (intersection) mellom kategoriers utforminger og betydninger i ulike sosialfaglige kontekster
  • kunnskap om teoretiske bidrag til forståelse av framtredende sosiale kategorier som kjønn, etnisitet, -rase-, sosial klasse, seksuell orientering og alder
  • forståelse av hvordan sosiale kategorier og samvirke dem i mellom har betydning for profesjonelle så vel som ulike brukergruppers betingelser og sosiale handlingsrom

 

Ferdigheter

Studenten

  • behersker egnede analytiske strategier til å analysere teoretiske bidrag så vel som empiriske fenomener innen sosialt arbeids ulike felt i et interseksjonalitetsperspektiv
  • kan benytte kunnskap om de aktuelle sosiale kategorier og deres samvirke i forskning og utviklingsarbeid knyttet til sosialt arbeids yrkesfelt og/eller ulike brukergrupper samt sosialt arbeids betingelser og samfunnsmessige funksjoner
  • kan kritisk reflektere over ulike maktrelasjoner og deres samvirke som gjør seg gjeldende i sosialfaglig arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og plenumsdiskusjoner. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 7 dager på 10 sider (+ / -  10%) med oppgitt tema.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Om emnet

Engelsk emnenavn
The Intersection of Social Categories in Social Work
Studieprogram
Høst: Masterprogram i sosialfag / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2019
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Masterprogram i sosialfag / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid