EPN

SFF5000 Vitenskapsteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Philosophy of Social Science
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Vitenskapsteori er studiet av vitenskapelig kunnskap og aktivitet. Emnet omhandler samfunnsvitenskapenes grunnlag og tar opp spørsmål med relevans for profesjonelt sosialt arbeid og arbeidet med masteroppgaven. Aktuelle tema er verdiers rolle i forskning, realisme/sosialkonstruktivisme, evidensbasert praksis og politikk, grunntrekk i sosial virkelighet, kriterier for fortolkning, kausale slutninger m.m.                                                

Emnet innbefatter analyse og diskusjon av relevant samfunnsforskning. Emnet henger nært sammen med masterstudiets øvrige emner og utvikling av masteroppgave.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten har

  • inngående innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for sosialfagene
  • avansert kunnskap om teorier og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over samfunnsvitenskapelig virksomhet og sosialfaglig praksis.
  • avansert kunnskap om kvantitative og kvalitative metoders teoretiske forankring

 

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere og diskutere samfunnsforskning ved bruk av sentrale vitenskapsteoretiske begrep og teorier
  • analysere og vurdere vitenskapsteoretiske posisjoner i faglitteratur
  • vurdere og diskutere vitenskapsteoretisk forankring av eget forskningsprosjekt

 

Generell kompetanse

Studenten har

  • kan kommunisere om forholdet mellom forskning og teorier om forskning.
  • kan analysere grunnlaget for forskningsresultater.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, e-forelesninger, veiledning og kollokviegrupper. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten skal levere fire essays á 500 ord (+-10%). Essayene skal drøfte ulike sider ved pensum og evt. også trekke inn eget masterprosjekt eller relevante eksempler på forskning. Det blir gitt en liste over mulige tema for essay når emnet starter.                                             

Dersom arbeidskravet ikke godkjennes, gis det mulighet til forbedring én gang (pr. essay). Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentene skal ha individuell seks timers skriftlig skoleeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. Det kan søkes til fakultetet om å få bruke tospråklig ordbok på skoleeksamen. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Dag Jenssen

Jorunn Vindegg