EPN-V2

SFF4120 Kvalitative forskningsmetoder og -design Emneplan

Engelsk emnenavn
Qualitative research methods and designs
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid
Masterprogram i sosialfag
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter ulike tradisjoner og teoretiske forankringer for kunnskapsproduksjon innenfor kvalitativ samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, sammenhengen mellom forskningsspørsmål og forskningsdesign, analyseperspektiver, kvalitetskrav til kvalitative studier, og forskningsetiske problemstillinger.

Emnet inkluderer øvelse i å utforme en forskbar problemstilling, produksjon og bearbeidelse av et empirisk materiale, analyse og formidling av resultater fra en kvalitativ studie.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studentene har

 • inngående kunnskap om kvalitative forskningsdesign
 • avansert kunnskap om tilgang til empirisk materiale gjennom intervjumetoder, observasjon og valg og avgrensning av dokumentmateriale
 • inngående kunnskap om personvern og forskningsetiske hensyn innenfor kvalitative studier
 • avansert kunnskap om formidling av resultater
 • inngående kunnskap om bruk av teori i kvalitativ analyse

Ferdigheter

Studentene kan

 • reflektere metodologisk rundt sammenhengen mellom forskningsspørsmål og design og lage prosjektskisser basert på dette
 • anvende sentrale kvalitative metoder
 • analysere et empirisk materiale og anvende teori som verktøy i analysen
 • reflektere metodologisk og kritisk over annen forskningslitteratur
 • vurdere forskningsetiske spørsmål

Generell kompetanse

Studentene

 • kan vurdere hvilke spørsmål som kan undersøkes empirisk
 • kan planlegge og gjennomføre mindre forskningsprosjekter
 • er kjent med og kan reflektere kritisk over ulike konsekvenser av forskning
 • kan bruke etisk skjønn i forhold til egen posisjon som forsker og hvordan deltakelse i forskning kan gripe inn i menneskers liv
 • kjenner til og kan forholde seg til etiske forskrifter

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet veksler mellom forelesninger og seminarer, og det forutsettes stor grad av studentaktivitet.

Studentene deles inn i grupper som arbeider sammen med øvelser gjennom hele emnet. Det er disse gruppene som også presenterer arbeidskravet sammen.

Gruppene deltar i lærerstyrte seminarer. Her får de opplæring og veiledning gjennom prosjektarbeidet. Ut over disse seminarene har gruppene selv ansvar for egen prosjektstyring, inkludert fordeling av arbeidet mellom gruppens medlemmer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Studenten må ha bidratt til sin gruppe og alle i gruppen må gå god for at alle har deltatt og bidratt. Gruppen leverer arbeidskravet i form av en felles muntlig presentasjon i den siste uken av emnet. Arbeidskravet består av en refleksjon over metodiske valg i prosjektdesignet.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan framstiller seg til eksamen. Hvis arbeidskravet ikke godkjennes ved første innlevering vil gruppen få en - 1 - ny mulighet til å levere på nytt. Arbeidskrav som ikke blir godkjent etter andre innlevering vil diskvalifisere gruppen eller fraværende student fra å gå opp til eksamen.

Innlevering av individuelle arbeidskrav må særlig begrunnes og avtales med og godkjennes av faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Randi Wærdahl og Erik Børve Rasmussen