EPN-V2

SFF4000 Samfunnsvitenskapelige teorier for sosialfag Emneplan

Engelsk emnenavn
Theories of Social Science
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Masterprogram i sosialfag: Studieretning familiebehandling
Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid
Masterprogram i sosialfag
Masterprogram i sosialfag
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar utgangspunkt i sosiale teorier som utfordrer de umiddelbare og gjengse måtene å forstå menneskers handlinger og sosiale situasjoner på. Emnet fokuserer spesielt på "personen i situasjonen", som er en sentral definisjon i sosialt arbeids teori. Hva innebærer denne komplekse setningen? Hvor fri vilje har en person? Hvor mye betyr den strukturelle konteksten? Hva ligger i begrepet "sosial"? Emnet reflekterer over disse spørsmålene ved hjelp av mange ulike samfunnsfaglige teorier. Studentene skal i løpet av emnet tilegne seg kunnskap om og forståelse av ulike bidrag fra klassisk og moderne samfunnsvitenskapelig teori som har særlig relevans for de ulike studieretningene i masterprogrammet i sosialfag.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om ulike bidrag til klassisk og moderne samfunnsvitenskapelig teori
  • kunnskap om hvordan ulike teoretiske perspektiver gir ulik forståelse av sosiale fenomener
  • fordypet innsikt i teoretiske begreper som samfunn, individ, makt og stat

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere og drøfte sosiale fenomener i lys av samfunnsvitenskapelige begreper og teorier
  • anvende perspektiver og teoretiske begreper om samfunnet i egne faglige arbeider
  • anvende både primær- og sekundærlitteratur innen emnet

Generell kompetanse

Studenten kan

  • tenke kritisk på kunnskap som produseres
  • forstå hvilken rolle ulike ideologier kan ha på spesifikke kunnskapsfelt
  • gjenkjenne ulike samfunnsteorier og forstå hvordan de problematiserer sosiale fenomener på ulike måter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og frivillige kollokvier. Det anbefales at studentene deltar i kollokvium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell seks-timers skriftlig skoleeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.