EPN

SFBPRAK Masterklinikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training in Family Therapy
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er todelt; prakisutplassering hvor studenten gjennom veiledet praksis skal øve seg på å være familieterapeut og workshops/undervisning knyttet til de ulike familieterapeutiske tilnærmingene. Emnet går over fem semestre med totalt 300 timer veiledet praksis fordelt over tre semestre.

Presentasjon av de ulike familieterapeutiske tilnærminger og øvelser i praktiseringen av disse står sentralt. I praksisutplassering skal studenten trene på utøvelsen av familieterapeutiske tilnærminger i endringsarbeid med familier under veiledning av erfarne familieterapeuter. Studenten arbeider gjennom hele emnet med å integrere personlig terapeutisk utvikling, teori, forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra praksisfeltet.

Undervisningsspråk er norsk. 

Politiattest

Det må fremlegges politiattest ved opptak til studiet. Politiattesten leveres ved studiestart. Det vises for øvrig til Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 6-1 og § 6-2.

Forkunnskapskrav

Emnene SFB5110 Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge og SFB4100 Systemisk grunnlagsforståelse  må være bestått før studenten kan utplasseres i praksis.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om familieterapifeltet og sentrale familieterapeutiske tilnærminger
 • inngående forståelse om hva som virker i terapi - herunder evidensbasert praksis
 • inngående kunnskap om hvordan det personlige og profesjonelle gjensidig påvirker hverandre, og konsekvenser av slik kunnskap for forståelse av seg selv i relasjon til andre i sin profesjonelle praksis 

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende presenterte perspektiver, familieterapeutiske tilnærminger og praktiske ferdigheter i endringsarbeid
 • delta i familiearbeid - herunder i ulike terapeutiske posisjoner, både som som hovedterapeut, co-terapeut og reflektør
 • arbeide med sammensatt problematikk i familier
 • arbeide tverrfaglig og ivareta brukermedvirkning i familiearbeidet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide endringsorientert gjennom å anvende ulike sentrale familieterapeutiske tilnærminger i arbeidet med familier, enkeltindivider, samt i konsultasjon, veiledning og undervisning
 • reflektere over etiske spørsmål og handle etter etiske prinsipper i arbeidet med familier
 • reflektere over eget terapeutisk ståsted og bevissthet om  betydningen av det personlige aspektet i relasjonelle møter med andre i en profesjonell sammenheng

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet veksler mellom ulike undervisningsformer, herunder forelesninger, workshops, gruppearbeid og veiledet praksis. 

Praksisperioden er på totalt 300 timer med oppstart i tredje semester. 

Praksis består av øvelser i ulike aspekter ved terapeutisk arbeid på et godkjent praksissted, hvor hver student gjennomfører en individuell midtveissamtale med veileder hvert semester. Hvert praksissted organiserer praksis innenfor en felles progresjonsramme som er utarbeidet av OsloMet. OsloMet er ansvarlig for oppfølgingen av praksisplassordningen og godkjenning av praksissteder, som må foreligge før studentene kan påbegynne praksisopplæringen. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Praksisperioden på 300 timer må være vurdert til godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet. 

 • Det er krav om obligatorisk fremmøte med minst 80 prosent deltagelse i undervisning/workshops. Dersom fraværet overstiger 20 prosent, og er mindre enn 30 prosent, kan studenten kompensere for fraværet med et arbeidskrav. Har studenten fravær utover 30 prosent kan det ikke kompenseres med arbeidskrav og studenten kan ikke gå videre til neste studieår i masterklinikken eller framstille seg til avsluttende eksamen siste studieår.

 • Før oppstart av praksis: Studenten skal levere et skriftlig arbeid på tre sider (+/- 10 %). 

  Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan begynne sin praksisperiode. Det gis individuell tilbakemelding på arbeidskravet og det er anledning til å omarbeide arbeidskravet én gang dersom det ikke blir godkjent.

 • På slutten av praksisperioden: Studenten leverer en praksisrapport på 8 sider (+/- 10 prosent) med refleksjoner over læringsutbytte knyttet til terapeutisk utvikling. Arbeidet med rapporten skal gjøres gjennom hele praksisperioden, og rapporten skal danne grunnlag for individuelle midtveismøter med praksisveileder. Praksisrapporten skal godkjennes av praksisveileder og signeres av både praksisveileder og student. Praksisrapporten må være godkjent før studentens praksisperiode godkjennes.

Arbeidskrav knyttet til avsluttende eksamen (sjette semester):

Den muntlige eksaminasjonen skal ta utgangspunkt i et 15 minutters utdrag fra et filmopptak fra studentens kliniske arbeid, der studenten er hovedterapeut. I familiesamtalen, som er filmet til eksamen, skal det være minst to generasjoner i familien tilstede. Arbeidskravene knyttet til den mutlige eksamen skal leveres inn på en kryptert minnepinne til et angitt frist i Canvas. Arbeidskravene er følgende:

 • 15 minutters utdrag fra et filmopptak fra kandidatens kliniske arbeid

 • En skriftlig presentasjon av filmopptaket. Presentasjonen skal ikke overskride én A4 side.

 • En ordrett utskrift av dialogen i filmklippet.

 • Et genogram (familietre) over familien. Dette kan tegnes på eget ark. Genogrammet skal gi informasjon om minst tre generasjoner.

Studenten kan ikke framstilles til eksamen før disse arbeidskravene er godkjent.

Hensikten med eksamensformen er å gi studenten en mulighet til å vise:

 • gode ferdigheter i klinisk intervensjon
 • evne til å knytte teori til praksis
 • egen profesjonell (teoretisk og klinisk) utvikling gjennom utdanningsperioden

Det er viktig at studenten viser sin anvendelse av faglig tenkning i praksis. Videre skal han/hun vise evne til å reflektere over det som skjer i "det kliniske øyeblikket" og å knytte dette til behandlingsprosessen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell, muntlig eksamen med en varighet på ca. én time. Eksaminasjonen tar utgangspunkt i de skriftlige arbeidskravene, videoen og pensum fra alle de tre studieårene.

Hjelpemidler ved eksamen

Egne notater er tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Bestått / Ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av muntlig eksamen. 

Emneansvarlig

Astrid Christensen

Alicja Olkowska

Signe Vagle