EPN

SFB4100 Systemisk grunnlagsforståelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Basics in Systemic Perspectives
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten få innføring i grunnleggende begreper og sentrale teorier innen systemisk forståelse, systemteori og relasjonstenking som utgjør grunnlagsforståelsen for familieterapeuten. Både den kybernetiske grunnlagsforståelsen og den sosialkonstruksjonistiske forståelsen vil bli presentert. Studenten vil få innblikk i ulike teorier, perspektiver og begreper som knyttes opp mot familieterapeutiske tilnærminger og familieterapeutens praksisutøvelse, verdier og endringsteorier. Temaene kobles sammen med studentens personlige og profesjonelle erfaringer.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • avansert kunnskap om teorier som er grunnlaget for systemisk og familieterapeutisk tenkning og praksis
  • inngående kunnskap om enkelte vitenskapsteoretiske perspektiver som inngår i familieterapeutens tenkning og handlingsmåte
  • inngående kunnskap om familieterapiens historie, utvikling, egenart og anvendelse
  • inngående kunnskap om systemisk endringsteori og verdimessige premisser i familieterapi
  • analytisk oversikt over de ulike familieterapeutiske tilnærminger 

Ferdigheter

Studenten kan

  • anvende begreper og perspektiver fra den systemiske grunnlagsforståelsen på faglige problemstillinger man møter i praksis 
  • forstå skillet mellom det mekanistiske og systemiske paradigme, og reflektere over hvordan forståelse og handling som springer ut fra de to paradigmene virker inn på praksis og mellommenneskelige møter

Generell kompetanse

Studenten kan

  • analysere faglige problemstillinger i lys av relevante systemteoretiske perspektiver og teorier
  • kommunisere hvordan forståelse og handling forankret i den systemiske grunnlagsforståelsen virker inn på mellommenneskelige møter
  • være bevisst sin egen rolle og posisjon i møte med brukere, grupper og samarbeidspartnere

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell seks-timers skriftlig skoleeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Alicja Olkowska

Anita Sundnes