Emneplan forSBV5910 Masteroppgave i barnevern

Innledning

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 40 studiepoeng. 

Masteroppgaven skal være et selvstendig og analytisk arbeid med relevans for studiets fagområder. Studentene skal velge et tema som skal belyses gjennom systematisk bruk av kvalitative og/eller kvantitative metoder. Problemstillingen kan være av enten teoretisk eller empirisk karakter.

Masteroppgaven kan leveres som en monografi eller som artikkelmanus, som beskrevet nedenfor.

Forkunnskapskrav

Alle emner som inngår i mastergraden må være bestått før studenten kan levere inn masteroppgaven til sensur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • avansert kunnskap i et spesialisert felt innenfor fagfeltet barnevern
 • inngående kunnskap i teorier som er relevante for temaet som behandles i masteroppgaven.
 • inngående innsikt i et tema eller fenomen sett fra flere ulike perspektiver.
 • inngående kunnskap, og anvendelse av akademiske krav for analyse og skriftlig produksjon.

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • avgrense et større tema eller fenomen og gjøre det til gjenstand for forskning.
 • velge og ta i bruk en eller flere metoder for å utforske masteroppgavens problemstilling.
 • utvikle design for en empirisk undersøkelse.
 • analysere et datamateriale ved bruk av teoretiske perspektiver og begreper.
 • gjennomføre en systematisk og kritisk analyse, anvende sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene.
 • vurdere forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt.

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lese forskningslitteratur kritisk og reflektert
 • vurdere problemstillinger knyttet til fag-, yrkes- og forskningsetikk
 • formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med masteroppgaven

Innhold

Krav til masteroppgaven

Krav til faglig avgrensning: Masteroppgaven skal være et selvstendig og analytisk arbeid med relevans for studiets fagområder. Studentene skal velge et tema som skal belyses gjennom systematisk bruk av kvalitative og/eller kvantitative metoder. Problemstillingen kan være av enten teoretisk eller empirisk karakter. 

Masteroppgaven skal følge Institutt for sosialfag sin mal for oppgaveskriving.

Vi gjør særlig oppmerksom på Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, § 7-5 om fusk. Se også Klagenemndas nettside om fusk på universitets nettsider om eksamen.  

Monografi

Individuelle oppgaver i monografiform forventes å ha et omfang på 65 sider +/- 10 prosent (eksklusiv innholdsfortegnelse, forord, sammendrag, referanser og vedlegg) definert ved 12 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand. Det tilbys totalt 12 timer veiledning, individuelt eller i gruppe.

Inntil to studenter kan gå sammen om å skrive en felles masteroppgave. Prosjektet må godkjennes av studieleder eller den studieleder har delegert oppgaven til. Det skal ved innlevering av masteroppgaven vedlegges et skriv der det går fram hvilke deler av oppgaven den enkelte student har hovedansvar for. Monografioppgaver skrevet av to studenter forventes å ha et omfang på 100 sider +/- 10 prosent. Antall veiledningstimer ved samskriving er 17.

Artikkelmanus

Individuelle oppgaver i artikkelform skal bestå av ett leveringsklart artikkelmanus beregnet på et fagfellevurdert tidsskrift (nivå 1 eller 2).

Oppgaver i artikkelform skrevet av to studenter skal bestå av  to  artikkelmanus. Når to artikkelmanus innleveres som masteroppgave, må de tematisk høre sammen.

Sammen med artikkelmanus skal det leveres en kappe på 15 sider eksklusiv innholdsfortegnelse, forord, sammendrag, referanser og vedlegg.  Her utdypes blant annet metode og teoretiske perspektiver, samt temaer som ikke er tilstrekkelig dekket i artiklene. Der oppgaven består av flere artikkelmanus, trekkes linjene mellom artiklene i kappen. Det foreligger en skriftlig veiledning for utarbeiding av kappe. Innlevering av masteroppgaven i form av artikkelmanus har ikke som forutsetning at manus er akseptert for publisering. Artikkelen må følge tidsskriftets retningslinjer for publisering. 

Arbeids- og undervisningsformer

I begynnelsen av andre semester arrangeres et mastertorg hvor studentene får presentert forskningsprosjekter de kan knytte seg til. I andre semester skal studentene utforme egne prosjektbeskrivelser. Prosjektbeskrivelsen danner grunnlag for tildeling av veileder. Veileder tildeles i slutten av andre semester. I emnet Masteroppgaven arrangeres det avsparkseminar og midtveisseminar. Avsparkseminaret arrangeres i slutten av andre semester, midtveisseminaret i begynnelsen av fjerde semester (deltid sjette semester). Midtveisseminaret er obligatorisk. Se egen omtale under avsnittet om arbeidskrav og under eget avsnitt om oppgaveseminarene.

I emnet Vitenskapsteori i andre semester skal dessuten studenter drøfte egne masterprosjekter ut fra ulike forskningsteoretiske tradisjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten skal levere en framdriftsplan til veileder tidlig i veiledningsløpet.

Det er obligatorisk deltakelse på midtveisseminaret. Studenten må delta på seminaret for å kunne fremstille seg til eksamen. På midtveisseminaret skal hver student muntlig presentere en skriftlig del av masteroppgaven (15 minutter) med tilbakemeldinger fra to studentopponenter (15 minutter). Det skriftlige arbeidet skal sendes til opponentene en uke før seminaret. Presentasjon og muntlig opponering må være gjennomført for at seminardeltakelsen skal bli godkjent.

Dersom en student på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan delta på seminaret skal teksten som skulle vært levert til midtveisseminaret leveres til veileder. Teksten skal gjennomgås i en veiledningstime på samme måte som på midtveisseminaret, og på denne måten mister studenten en veiledningstime. Dette arbeidskravet må være levert og gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Avsparkseminaret arrangeres i slutten av vårsemesteret i andre semester. Formålet er å gi et tilbud som kan støtte den enkelte student i arbeidet med masteroppgaven. Seminaret kommer i tillegg til ordinær veiledning.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler; skriftlig innlevering og muntlig høring med presentasjon av oppgaven.

Studenten kan få vite karakter på skriftlig del av masteroppgaven før presentasjonen i forelesningsform (30 minutter). Oppgaven må være bestått før studenten kan presentere oppgaven. Studenten gjennomgår deretter en muntlig prøve. Forelesningen og den muntlige prøven kan eventuelt justere karakteren som er gitt for oppgaven. Deretter fastsettes endelig karakter. Den endelige karakteren inngår på vitnemålet.

Når to studenter går sammen om å skrive masteroppgave skal den skriftlige oppgaven gis en og samme karakter. Den enkelte student skal presentere sin del av oppgaven i forelesningsform og deretter gjennomgå en individuell muntlig prøve. Forelesningen og muntlig eksaminasjon skal imidlertid vurderes som den enkelte students bidrag og brukes til eventuell justering av endelig karakter.

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Oppgaven må da leveres i bearbeidet form og innen avtalt tidspunkt. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.

For at masteroppgaven skal kunne publiseres og bli offentlig tilgjengelig må studenten godkjenne en publiseringsavtale i forkant av innleveringen. Forutsatt studentens godkjenning vil beståtte og ikke-klausulerte masteroppgaver publiseres i ODA, universitets digitale vitenarkiv.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert skala med fem trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Veileder kan ikke være sensor. Ved eventuell klage på karakter blir ny kommisjon nedsatt og masteroppgaven får en ny vurdering. Ny muntlig eksamen blir avholdt dersom karakteren endres.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Master's Thesis in Child Welfare
Studieprogram
Høst: Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Studiepoeng
40 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2019
Programplan
Høst 2018: Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid