EPN

SBV4600 Barnevernsarbeideren i relasjon og kontekst Emneplan

Engelsk emnenavn
The child welfare worker in relation and context
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet belyser betingelser for barnevernsarbeiderens samhandling og samarbeidsrelasjoner med barn, foreldre og samarbeidspartnere. Institusjonelle, teoretiske og etiske problemstillinger i barnevernsarbeid står sentralt og hvordan dette får betydning for barnevernsarbeiderens posisjon og profesjonsutøvelse. Barnevernets mandat, faglige vurderinger, politiske føringer, samt kryssende lojaliteter kan utløse spenninger og dilemmaer som skal håndteres i arbeidet med barn og foreldre vil bli diskutert. Videre belyses forhold som hemmer og fremmer profesjonell utvikling. Støtte i arbeidsmiljøet og ledelse inngår i emnet. 

 

Undervisningsspråket er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.  

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten har 

 • avansert kunnskap om sosialpolitiske, institusjonelle og profesjonelle betingelser for samhandling i barnevernet 
 • avansert teoretisk kunnskap for å etablere samarbeidsallianser med barn, familier og andre tjenester 
 • avansert kunnskap om profesjonsetiske problemstillinger  
 • avansert kunnskap om forhold som hemmer og fremmer profesjonell utvikling 

 Ferdigheter 

Studenten kan 

 • analysere forhold som har betydning for barnevernsarbeiderens rolleforståelse og yrkesutøvelse  
 • analysere og håndtere profesjonsetiske problemstillinger og dilemma 
 • analysere sin egen posisjon med utgangspunkt i kjønn, alder, klasse og egen livshistorie og betydning for relasjonen til barn og foreldre 

Generell kompetanse  

Studenten kan 

 • analysere og forholde seg kritisk til egen posisjon og verdier i møte med barn og foreldre og samarbeidspartnere og kan søke veiledning ved behov  
 • anvende kunnskap om egen og andre profesjoners kompetanse og ansvarsområder i vurdering av barnets beste 
 • anvende kunnskap om deltakelse og medvirkning slik at barn og foreldres rettigheter til dette ivaretas 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesning og studentaktive læringsformer. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1: Ett individuelt skriftlig arbeidskrav på 4 sider. Besvarelsen leses og vurderes av to medstudenter, før lærer vurderer besvarelsen vedlagt medstudentenes kommentarer, godkjent/ikke godkjent.

Hensikten med arbeidskravet er å videreutvikle studentens ferdigheter i akademisk skriving. I arbeid i barnevernet er det avgjørende at de ansatte har gode ferdigheter i å formulere seg presist og dekkende skriftlig. 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell muntlig eksamen. Det settes av 45 minutter til hver kandidat.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.  

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av muntlig eksamen.   

Emneansvarlig

Edda Stang og Hanne Christoffersen