EPN-V2

SBV4500 Forsvarlighet og rettssikkerhet i barnevernsarbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Prudence and the rule of law in Child welfare work
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet omhandler forsvarlighet og rettssikkerhet i barnevernets arbeid, og bygger videre på SBV4200 Rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid. Emnet vektlegger barns grunnleggende rettigheter i barnevernet, som retten til beskyttelse og omsorg, retten til medvirkning, og barns rettigheter i institusjon. Videre omhandles grunnleggende rettssikkerhetskrav til saksbehandling, utredning, dokumentasjon og beslutningsprosess, blant annet partsrettigheter. Menneskerettslige krav til tvangsinngrep behandles også, så som avveiningen mellom retten til familieliv og barnets beste etter EMK artikkel 8. Det vil videre være fokus på forholdet mellom barnevernsfaglig og juridisk skjønnsutøvelse, og på forholdet mellom faktum og vurderinger.

Undervisningsspråket er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg, herunder vilkår for tvangstiltak og om samværsrett
 • avansert kunnskap om barns rett til medvirkning og om barnets beste som rettsprinsipp
 • avansert kunnskap om barns rettigheter i institusjon og grensene for bruk av tvang 
 • avansert kunnskap om grunnleggende rettssikkerhetskrav til saksbehandling og beslutningsprosess, herunder kravet til forsvarlighet og dokumentasjon i utrednings- og tiltaksarbeid

Ferdigheter 

Studenten kan

 • analysere og forholde seg kritisk til barnevernets makt og egen profesjonsutøvelse
 • redegjøre skriftlig og muntlig for barnevernsfaglige og juridiske vurderinger og beslutninger, samt dokumentere og begrunne disse i henhold til rettslige krav
 • anvende juridisk metode ved vurderinger og beslutninger for å sikre barns og foreldres rettigheter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk over barnevernets samfunnsmandat i lys av menneskerettighetene
 • bruke juridisk kunnskap og ferdigheter for å ivareta barns og foreldres rettigheter i barnevernet
 • identifisere og analysere risikoområder i egen virksomhet og bidra til å forebygge svikt og å endre praksis ved behov. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges vekt på en problembasert studentaktiv læringsform med løsning av konkrete oppgaver, i tillegg til forelesninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Arbeidskrav 1: En individuell skriftlig oppgave med et omfang på 2000 ord (+/- 10 %).

Hensikten med arbeidskravet er at studentene skal få trening i å bruke juridisk metode og argumentasjon, herunder å drøfte rettslige problemstillinger, og redegjøre for vurderinger og beslutninger.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig skoleeksamen på 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovdata Pro

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Elisabeth Gording Stang og Janne Thu Ilstad